Kursplan för

Stöd i samband med barnafödande, 7,5 hp

Support During Labour and Birth, 7,5 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2018.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT18 , VT20
Kurskod
2QA281
Kursens benämning
Stöd i samband med barnafödande
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa 
Nivå 
Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Beslutande organ
Utbildningsnämnden KBH
Datum för fastställande
2017-12-04
Reviderad av
Utbildningsnämnden KBH
Senast reviderad
2018-04-03
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2018

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en barnmorske- eller läkarexamen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E. 

Mål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
  • ​analysera och reflektera över teorier och begrepp relevanta för stöd i samband med barnafödande
  • förklara och reflektera över evidensläget kring kontinuerligt stöd
  • analysera och reflektera över barnmorskans, ​partnerns samt andra personers stödjande roller 
  • identifiera och tillgodose individuella stödbehov hos förlossningsrädda, för övergrepp utsatta och psykiskt sköra gravida och födande
  • analysera och reflektera över faktorer av betydelse för förlossningsupplevelsen
  • redogöra för och tillämpa modeller och verktyg för stöd i samband med barnafödande
  • analysera och reflektera över egna styrkor och begränsningar relaterade till att ge trygghetsskapande stöd
  • analysera och reflektera över genus samt kulturella, sociala och etiska aspekter på stöd i samband med barnafödande

Innehåll

Analys, reflektion och tillämpning av begrepp, teorier, modeller och verktyg av betydelse för stöd i samband med barnafödande. Genomgång av evidensläget för kontinuerligt stöd. Genusperspektiv samt kulturella, sociala och etiska aspekter på stöd i samband med barnafödande samt stödbehov hos särskilt utsatta grupper.

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är föreläsningar, färdighetsträning och gruppreflektion. Kursen använder sig av den webbaserade lärplattformen pingpong för information och kommunikation. 

Examination

Studenten examineras genom seminarium och individuell inlämningsuppgift.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av en blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker muntligt i slutet av kursen och skriftligt efter genomförd kurs.
​Undervisning på engelska kan förekomma.

Litteratur och övriga läromedel

Svensson, Liisa; Heli, Susanna Trygg förlossning : En omvårdnadsmodell för minskad stress och rädsla
Berg, Marie Att stödja och stärka : vårdande vid barnafödande Lundgren, Ingela
Vetenskapliga artiklar som ingår i kursen hittas på kurswebben.