Skip to main content
Kursplan för

Projektledning och projekt som arbetsform inom hälso- och sjukvård, 7,5 hp

Project Management in Health Care, 7,5 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2019.
Kurskod
2QA282
Kursens benämning
Projektledning och projekt som arbetsform inom hälso- och sjukvård
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för laboratoriemedicin
Beslutande organ
Utbildningsnämnden LABMED
Datum för fastställande
2018-12-18
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2019

Särskild behörighet

Biomedicinsk analytikerexamen eller annan yrkesexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård om minst 180 hp eller kandidatexamen i medicin, biomedicin, biomedicinsk laboratorievetenskap, cell- och molekylärbiologi, kemi, eller motsvarande. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten, utifrån tidigare utbildning inom hälso- och sjukvård och egna yrkesmässiga erfarenheter av projekt som arbetsform, ska erhålla en fördjupad förmåga att analysera genomförda projekt samt delta i och leda framgångsrika förändringsprojekt inom hälso- och sjukvården.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse
  • Analysera när och under vilka förutsättningar projekt är lämpligt att använda som arbetsform.
  • Problematiser kring hur projektgruppen och projektledarens dynamik kan påverka projektets utfall.
Färdighet och förmåga
  • Planera och genomföra förändringsprojekt inom hälso- och sjukvården utifrån relevant teori och praktik.
  • Hantera rollen som projektledare i förändringsprojekt inom hälso- och sjukvård.
  • Kritiskt granska och diskutera genomförda projekt i relation till relevant vetenskaplig litteratur.
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
  • Reflektera kring det interprofessionella samarbetets betydelse för framgångsrika förändringsprojekt
  • Reflektera kring det egna behovet av kompetensutveckling i relation till hälso- och sjukvårdens kompetensbehov

Innehåll

Kursens innehåll sammanfattas i tre delar:
  • Projekt som arbetsform.
  • Projektgruppens dynamik och hur denna påverkar projektets utfall.
  • Planering och genomförande av eget projekt - Att utvärdera ett genomfört projekt.

Arbetsformer

Kursen ges som en distanskurs. Detta innebär att studenten under större delen av kursen arbetar med distansövningar och diskussioner via det pedagogiska verktyget Pingpong. Under kursen finns också tre obligatoriska heldagsträffar när studenterna samlas för att genomföra olika gruppövningar live. Arbetet utgår till stor del från studenternas egna erfarenheter av att arbeta i projekt och hur dessa relaterar till vetenskapliga teorier inom projektledning och gruppsykologi. I arbetsprocessen bearbetar studenten sina egna erfarenheter från projekt tillsammans med hypoteser och teorier från vetenskapliga artiklar inom områderna projektledning och gruppsykologi samt baslitteratur i dessa ämnen för att uppfylla kursens mål.

Examination

Kursen examineras genom projektarbete inom området projektledning (utvärdering av tidigare genomfört projekt företrädelsevis inom hälso- och sjukvård) samt individuell skriftlig tentamen.

Student som ej är godkänd efter ordinarie provtillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem provtillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare tentamenstillfälle. Som provtillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som provtillfälle. Provtillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som provtillfälle.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk: svenska

Litteratur och övriga läromedel

Hallin, Anette; Karrbom Gustavsson, Tina Projektledning
Svedberg, Lars Gruppsykologi : om grupper, organisationer och ledarskap
Utdelade vetenskapliga artiklar och arbetsmaterial.