Kursplan för

Smärta - från fysiologi till multimodal rehabilitering, 15 hp

Pain - From Physiology to Multimodal Rehabilitation, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT19 , HT20 , VT21 , VT22 , VT23
Kurskod
2QA283
Kursens benämning
Smärta - från fysiologi till multimodal rehabilitering
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Medverkande institutioner
 • Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2018-12-12
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2022-09-12
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2023

Särskild behörighet

Minst 120 hp samt examen som arbetsterapeut, fysioterapeut/ sjukgymnast, läkare, psykolog, sjuksköterska eller tandläkare. Alternativt en av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som naprapat eller kiropraktor. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursen syftar till att studenten ska fördjupa sina kunskaper avseende omhändertagande av en patient med smärta, analys och klassifikation av patientens smärttillstånd samt planering av en för individen och smärttillståndet adekvat behandlingsstrategi.    

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • Använda centrala begrepp att förklara uppkomst och vidmakthållande av olika typer av smärta utifrån den bio-psyko-sociala smärtmodellen
 • Anpassa bemötande och kommunikation utifrån ett personcentrerat förhållningssätt
 • Tillämpa rådande smärtklassifikation och argumentera för typ av smärta relaterat till fynd i anamnes och vid undersökning
 • Välja ut och argumentera för smärtbedömnings- och utvärderingsinstrument vid olika typer av smärttillstånd
 • Diskutera ålder, genus och kulturell bakgrund samt psykosociala aspekter i relation till smärta samt reflektera över eget förhållningssätt i mötet med patienten
 • Redogöra för och kunna diskutera vanliga associerade problem vid olika smärttillstånd
 • Lägga upp en behandlingsstrategi vid olika typer av smärttillstånd med argumentation för val av intervention(er) baserat på smärttillståndets genes och individens förutsättningar
 • Redogöra för principerna för multimodal medicinsk rehabilitering och rehabilitering mot arbete samt diskutera indikationer, hinder och möjligheter
 • Förklara smärtans komplexitet och behandlingsupplägg för patienter med olika smärttillstånd anpassat efter situationen och patientens förförståelse 

Innehåll

Kursen utgår från en patientcentrerad hållning och ett smärtetiologiskt perspektiv (nociceptiv, neuropatisk och nociplastisk smärta) med följande innehåll: 

 • Patientperspektiv på smärta och smärtvård
 • Professionellt bemötande, förhållningssätt och kommunikation
 • Smärtterminologi - centrala begrepp
 • Smärtfysiologi
 • Smärtklassifikation
 • Smärtanalys, smärtskattning, bedömnings- och utvärderingsinstrument för smärta
 • Interventioner vid olika smärttillstånd
 • Associerade problem
 • Psykologiska och sociala aspekter på smärta
 • Smärtans psykologi
 • Multimodal rehabilitering
 • Försäkringsmedicinsk utredning
 • Rehabilitering mot arbete
 • Smärta ur ett mångfaldsperspektiv; genus, barn och äldre samt kulturell bakgrund
 • "Explain pain" - patientutbildning

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är t ex  webföreläsningar, seminarier, workshops, kliniskt resonemang, kamratutvärdering, team-baserat lärande och praktiska moment. Tiden mellan träffarna bygger på aktivt lärande på hemorten.

Examination

Examination av kursens uppställda mål sker genom skriftliga och muntliga redovisningar av studie- och examinationsuppgifter samt aktivt deltagande vid obligatoriska seminarier och workshops. 

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges. Vid frånvaro i samband med de praktiska momenten kan inte möjlighet att komplettera erbjudas förränd vid kommande kurstillfälle under förutsättning att det finns ett beslutat kurstillfälle.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle.  Detta gäller inte då kursen har upphört eller genomgått större förändringar. 
Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar eller där kurslitteraturen förändrats väsentligt ska det tillhandahållas minst tre ytterligare examinationstillfällen (utöver ordinarie) på det tidigare innehållet respektive den tidigare litteraturen under en tid av minst ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Om smärta - - ett fysiologiskt perspektiv (bok + digital produkt) Frygner-Holm, Sara; Lund, Iréne; Lundeberg, Stefan; Molin, Beata Norrbrink, Cecilia; Lundeberg, Thomas
Smärta i klinisk praxis Rhodin, Annica
FYSS 2021 : fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling Dohrn, Ing-Mari; Jansson, Eva; Börjesson, Mats; Hagströmer, Maria