Kursplan för

Strategier för implementering av förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård, 7,5 hp

Implementing Strategies for Quality Improvement in Healthcare Settings., 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2019.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT19 , VT21 , VT23
Kurskod
2QA285
Kursens benämning
Strategier för implementering av förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Beslutande organ
Utbildningsnämnden KBH
Datum för fastställande
2018-12-21
Reviderad av
Utbildningsnämnden KBH
Senast reviderad
2019-02-05
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2019

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en läkar-, logoped-, dietist-, sjukgymnast-, fysioterapeut-, barnmorske-, eller sjuksköterskeexamen. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd.

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten efter avslutad kurs ska kunna tillämpa och integrera kunskaper kring evidensbaserade metoder för implementering och utveckling inom hälso- och sjukvården.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- visa kunskap om evidensbaserade metoder för implementering och utveckling inom hälso- och sjukvården,
- argumentera för styrkor och svagheter för olika mätmetoder inom kvalitetsutveckling och förbättringsarbete inom hälso- och sjukvården,
- analysera och reflektera över olika implementeringsstrategier och dess användning inom hälso- och sjukvården, och
- visa på vetenskaplig noggrannhet i analys och skriven text.

Innehåll

Kursens innehåll fokuserar på evidensbaserade metoder för implementering och utveckling inom hälso- och sjukvården, så som implementeringsstrategier och mätmetoder för kvalitetsutveckling. Vidare behandlar kursen strategier för att skapa förutsättningar för implementering inom hälso- och sjukvården.

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är studentaktiverande undervisnings- och arbetsformer (enskilt, i grupp och i seminarieform). För egna studier, arbete i grupp och seminarier kommer en webbaserad lärplattform att användas.
Arbete i grupp och aktivt deltagande vid webbseminarier är obligatoriskt.

Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Kursen examineras genom delexaminationer och slutexamination med kollaborativ ansats bestående av diskussion i projektgrupper (peer learning), skriftliga individuella arbeten och kamratgranskning (peer review).

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. Digital examination som har öppnats via lärplattform räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in. För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk: engelska.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

McLaughlin, Curtis P. Continuous quality improvement in health care : theory, implementation and applications
Langley, Gerald J. The improvement guide : a practical approach to enhancing organizational performance