Kursplan för

Strategier för implementering av förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård, 7,5 hp

Implementing Strategies for Quality Improvement in Healthcare Settings., 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT19 , VT21 , VT23
Kurskod
2QA285
Kursens benämning
Strategier för implementering av förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Beslutande organ
Utbildningsnämnden KBH
Datum för fastställande
2018-12-21
Reviderad av
Utbildningsnämnden KBH
Senast reviderad
2022-09-13
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2023

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilket det ska ingå en examen inom hälso- och sjukvård alternativt socionomexamen. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd.

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten efter avslutad kurs ska kunna tillämpa och integrera kunskaper kring evidensbaserade metoder för att  designa och testa kvalitetsförbättringsinitiativ i hälsovårdsmiljöer .

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • visa kunskap om evidensbaserad metodik för kvalitetsförbättring i hälsovårdsmiljöer
  • argumentera för styrkor och svagheter för olika mätmetoder inom kvalitetsutveckling och förbättringsarbete inom hälso- och sjukvården
  • analysera och reflektera över olika kvalitetsförbättringsstrategier och dess användning inom hälso- och sjukvården
  • visa på vetenskaplig noggrannhet i skriven text

Innehåll

Kursens innehåll fokuserar på evidensbaserade metoder för att välja, utveckla, testa, implementera och sprida kvalitetsförbättringar inom hälso- och sjukvården. .   Ytterligare innehåll inkluderar att minska risker/förebygga skada, titta på vad de bästa organisationerna gör, patientens roll i kvalitetsförbättringar, ledarskapsrollen i kvalitetsförbättringar och värde inom hälso- och sjukvården avseende kvalitetsförbättringar.

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande.

De arbetsformer som används bygger på kursens innehåll där studenten utformar ett verkligt eller hypotetiskt kvalitetsförbättringsprojekt. 
Kursen innehåller obligatoriska inslag som består av individuella uppgifter och kamratgranskning. 

  För egna studier, arbete i grupp och seminarier kommer  en webbaserad lärplattform att användas. 

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Kursen examineras genom en slutexamination bestående av en skriftlig individuell  kvalitetsförbättringsprojektplan. . 

Student som ej är godkänd  efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället. Digital examination som har öppnats via lärplattform räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in. Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats. 

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt riktlinjer fastställda av Kommittén för Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU) vid Karolinska Institutet.


Undervisning sker på engelska. 

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Litteraturen är på engelska.

Johnson, Julie K.; Sollecito, William A. Mclaughlin and Kaluzny's continuous quality improvement in health care
Langley, Gerald J. The improvement guide : a practical approach to enhancing organizational performance