Skip to main content
Kursplan för

Talproduktion - teoretiska modeller relaterade till stamning och neuromotoriska talstörningar hos barn och vuxna, 7,5 hp

Speech Production - Theoretical Models Related to Neuromotor Speech Disorders in Children and Adults, 7,5 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2019.
Kurskod
2QA287
Kursens benämning
Talproduktion - teoretiska modeller relaterade till stamning och neuromotoriska talstörningar hos barn och vuxna
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Logopedi 
Nivå 
Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CLINTEC
Datum för fastställande
2018-12-10
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2019

Särskild behörighet

Minst 180 hp inom huvudområdet logopedi. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:
  • analysera och jämföra olika teoretiska modeller av barns respektive vuxnas talproduktion,
  • beskriva olika karaktäristika relaterat till talmotoriska avvikelser hos barn och vuxna,
  • kritiskt granska och diskutera testuppgifter och bedömningsmetoder som används vid bedömning och diagnostik av talmotoriska avvikelser hos barn och vuxna,
  • planera intervention för barn och vuxna baserat på kunskap från inlärningsteori och tillgänglig evidens gällande utveckling och rehabilitering av talmotoriska avvikelser.

Innehåll

Teoretiska modeller för talmotorisk planering och produktion samt neurologiska korrelat Avbildningsmetoder samt andra instrumentella metoder för att studera talproduktion. Diskussion kring differentialdiagnostik inom respektive diagnos baserat på fallexempel och aktuell forskningslitteratur. Eventuella könsskillnader diskuteras där det är relevant. Granskning av olika bedömningsmetoder och bedömningsinstrument. Evidensgranskning av interventionsstudier och studier av effekter på kommunikativ delaktighet i vardagen. Kursen examineras med en individuell seminarieuppgift med muntlig och skriftlig examination.

Arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, laborationer och rapportskrivning. Laborationer är obligatoriska utbildningsinslag som inte examineras. Närvaro och aktivt deltagande i laborationer är obligatoriskt. Undervisning på engelska kan förekomma.

Vid frånvaro vid obligatoriska utbildningsinslag ansvarar studenten själv för att ta kontakt med kursansvarig lärare för ersättningsuppgift. Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras.

Examination

Kursen examineras med en individuell skriftlig rapport som också presenteras muntligt på ett avslutande seminarium. Arbetet ska vara förankrat i aktuell litteratur.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle ges möjlighet att inkomma med skriftlig komplettering.

Övergångsbestämmelser

Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning. Kursvärderingen är webbaserad.

Litteratur och övriga läromedel

Van Lieshout, Pascal H. H. M.; Maassen, Ben; Terband, Hayo Speech motor control in normal and disordered speech : future developments in theory and methodology
Artiklar motsvarande ca 150 sidor kan tillkomma