Kursplan för

Kontaktsjuksköterskan i vården, 7,5 hp

The Contact Nurse in Health Care, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2019.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT19 , VT24 , HT24
Kurskod
2QA292
Kursens benämning
Kontaktsjuksköterskan i vården
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2019-03-06
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2019

Särskild behörighet

Sjuksköterskeexamen om minst 120 hp. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursens syfte är att stärka kontaktsjuksköterskan att utveckla sin kompetens för uppdraget att kunna möte omvårdnads-, rehabiliterings- och informationsbehov hos patienter med långvarig sjukdom t.ex. cancer och deras närstående i sjukdomens alla faser.

Lärandemål
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • Utifrån ett personcentrad förhållningssätt, tillsammans med patient, närstående och det interprofessionella teamet utforma en individuell vårdplanmed beaktande av samhällets stödfunktioner
 • Förstå och använda styrdokument, kvalitetsregister och vårdprogram i verksamhetsutveckling och i det individuella patientmötet
 • Identifiera patienters och närståendes behov av kunskap om sjukdomen och säkerställa att de förstår, känner sig delaktiga och har inflytande i vård och behandling
 • Identifiera, bedöma och koordinera patientens behov av psykosocialt stöd, rehabilitering och uppföljning genom hela vårdprocessen utifrån etiska och samhälleliga aspekter samt mänskliga rättigheter
 • Reflektera över kontaktsjuksköterskans uppdrag i samverkan med det interprofessionella teamet för att kontinuerligt utveckla en för patienten ändamålsenlig patientprocess
 • Reflektera över det egna lärandet och identifiera behov för fortsatt utveckling av den egna kompetensen i rollen som kontaktsjuksköterska

Innehåll

Kursen behandlar följande delar:

 • Kontaktsjuksköterskans uppdrag
 • Kontaktsjuksköterskans roll i patientprocessen och i det interprofessionella teamet
 • Lagar och riktlinjer, kvalitetsregister och vårdprogram
 • Patientprocessorienterat arbetssätt; Patientprocess/vårdprocess
 • Individuell vårdplan
 • Patientprocessen vid palliativ vård
 • Patienters lärande
 • Psykosocialt stöd och rehabilitering
 • Stödjande och hälsofrämjande samtal
 • Patienters rättigheter och jämlik vård
 • Samhällets resurser till den sjuke och närstående ur vuxen- och barnperspektiv

Arbetsformer

Kursen genomförs som nätbaserad utbildning på halvfart.
Utbildningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande. Förhållningssättet innebär att studenten är aktivt deltagande i lärprocessen och uppmuntras ta eget ansvar samtidigt som lärandet sker genom nära samarbete mellan studenter och lärare. Olika pedagogiska arbetsformer används såsom individuella studieuppgifter och gruppuppgifter, gruppdiskussioner, föreläsningar och seminarier. Studieuppgifter, seminarier och schemalagda gruppträffar är obligatoriska. 
Vid frånvaro från obligatoriska delar hänvisas till kursledare och examinator.

Examination

Kursen examineras individuellt och i grupp i form av inlämningsuppgifter och seminarier. Deltagande i obligatoriska moment är en förutsättning för godkänt på kursen. Obligatoriska moment är: basgrupp, studieuppgifter, seminarier och examinationsuppgift.
Vid samtliga examinationer bedöms den vetenskapliga anknytningen.
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt Styrelsen för utbildnings fastställda riktlinjer.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Artiklar samt annan kurslitteratur kan tillkomma i kursen.

Sharp, Lena Effektiv kommunikation för säkrare vård
Omvårdnad på avancerad nivå : kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden Edberg, Anna-Karin
Perspektiv på onkologisk vård Hellbom, Maria; Thomé, Bibbi
Att skapa pedagogiska möten i medicin och vård Silén, Charlotte; Bolander Laksov, Klara
Den lärande patienten Hansson Scherman, Marianne; Runesson, Ulla
Health literacy : teori och praktik i hälsofrämjande arbete Ringsberg, Karin C.