Kursplan för

Att främja psykisk hälsa hos barn och ungdom - ett fysioterapeutiskt perspektiv, 7,5 hp

Promoting Mental Health in Children and Adolescents - A Physiotherapeutic Perspective, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2020.
Kurskod
2QA299
Kursens benämning
Att främja psykisk hälsa hos barn och ungdom - ett fysioterapeutiskt perspektiv
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Fysioterapi 
Nivå 
Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2019-12-12
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2020

Särskild behörighet

Fysioterapeut- eller sjukgymnastexamen om 180 hp eller kandidatexamen med huvudområdet fysioterapi/sjukgymnastik. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursens övergripande mål är att den studerande har tillängnat  sig ett fysioterapeutiskt perspektiv på psykisk ohälsa och psykosomatisk problematik hos barn och ungdomar samt hur detta kan implementeras i det kliniska arbetet som fysioterapeut.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • jämföra och diskutera målsättning och val av insatser för barn och ungdomar med psykisk ohälsa och psykosomatiskt problematik utifrån ett biopsykosocialt perspektiv
 • redogöra för principer för förebyggande och behandlande interventioner för barn och ungdomar med psykisk ohälsa och psykosomatisk problematik
 • planera, genomföra och följa upp fysioterapeutiska interventioner till barn och ungdomar med psykisk ohälsa och psykosomatisk problematik med följsamhet till målgruppens behov och förankring i aktuell forskning 
 • kommunicera och anpassa psykoedukativa insatser till barn och ungdomar och även inkludera vårdnadshavare
 • reflektera över fysioterapeutens roll i arbetet med barn och ungdomar med psykisk ohälsa på olika vårdnivåer
 • kommunicera med andra professioner i syfte att främja psykisk hälsa hos barn och ungdom 

Innehåll

 • orientering i vanligt förekommande hälsoproblem vid psykisk ohälsa och psykosomatisk problematik hos barn och ungdomar, till exempel stressrelaterd ohälsa, återkommande smärta, oro/ångest, nedstämdhet/depression, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt sömnsvårigheter 
 • hälsofrämjande och förebyggande arbete, modeller och metoder för barn och ungdomar
 • psykomotorik och kroppsmedvetenhetens betydelse för psykisk hälsa
 • förmåga till autonom och emotionell reglering
 • mentalisering och samspelsförmåga
 • fysioterapeutiska interventioner som syftar till att främja tillit till kroppen och förmågan att påverka sin situation
 • terapeutiskt förhållningssätt, lagar, författningar, styrdokument och barnkonventionen

Arbetsformer

Undervisningen utgår ifrån ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är föreläsningar, metodikundervisning, praktiska övningar, seminarier, individuellt arbete och grupparbete. Särskilt vikt läggs vid insikt om och reflektion kring etiska värderingar och ställningstaganden samt egna upplevelser i arbetet med barn och ungdomar. Peer review och interaktiva övningar på webbplattform såsom Canvas tillämpas. 

Obligatoriska utbildningsinslag
Aktivt deltagande vid seminarier
Metodikundervisning
Inlämning av skriftliga uppgifter

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapproteras. 

.

Examination

Kursen examineras enligt följande:
Skrifltig temafördjupning som utförs i mindre grupper och presenteras och diskuteras i ett seminarium.
Individuell patientfallsrapport med teoretisk fördjupning som även presenteras och diskuteras muntligt.
Examination: G/U

Student som ej är godkänd vid ordinarie examination kan göra komplettering i samband med ordinarie examination. Därefter ges möjlighet till examination vid ytterligare fem tillfällen. Om studenten genomfört sex underkända inlämningar ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för studenter med funktionsnedsättning får examinator fattar beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, mm. Innehåll och lärandemål samt nivå på förväntande färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av ett år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk: svenska.

Kursutvärdering genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för Utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet. Under kursen uppmuntras deltagarna att ge synpunkter på kursens innehåll och upplägg.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Ytterligare litteratur i form av vetenskapliga artiklar tillkommer

Barn och psykosomatik : förståelse och bemötande Alfvén, Gösta
Rösblad, Birgit Fysioterapi för barn och ungdom : teori och tillämpning Beckung, Eva; Brogren Carlberg, Eva
Att förstå kroppens budskap : sjukgymnastiska perspektiv Biguet, Gabriele; Keskinen-Rosenqvist, Riitta; Levy Berg, Adrienne