Kursplan för

Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp

Teaching and Learning in Higher Education for Health Care Professionals, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2021.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
Kurskod
2QA311
Kursens benämning
Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicinsk pedagogik 
Nivå 
Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för laboratoriemedicin
Beslutande organ
Utbildningsnämnden LABMED
Datum för fastställande
2020-12-09
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2021

Särskild behörighet

Yrkes- eller kandidatexamen om minst 180 hp inom hälso- och sjukvård. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursens syfte är att skapa förutsättningar för hög kvalitet i verksamhetsintegrerat lärande/verksamhetsförlagd utbildning (VIL/VFU) inom hälso- och sjukvård genom att öka den pedagogiska kompetensen samt stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt till studenters lärande.

Efter genomgången kurs ska kursdeltagarna kunna

 • tillämpa samhällets mål och regelverk för högskoleutbildning i en undervisnings-/handledningssituation
 • tillämpa teoretiska kunskaper om studentens lärande i en undervisnings-/handledningssituation i VIL/VFU 
 • kritiskt analysera planering, genomförande, examination och utvärdering av målstyrt lärande i VIL/VFU
 • reflektera över hur olika pedagogiska metoder kan främja studenters lärande i professionsspecifika såväl som i interprofessionella studentgrupper
 • ge, ta och reflektera kring konstruktiv återkoppling samt göra en rättsäker bedömning av students prestation såväl formativt som summativt
 • analysera och reflektera över egen och andras professionella lärar-/handledarroller i VIL/VFU samt värdegrundsfrågor såsom etik och lika villkor/likabehandling i undervisning/handledning
 • identifiera, formulera och analysera förslag till vidareutveckling av lärsituationer i vårdverksamhet utifrån  pedagogiska teorier och vetenskapliga rön om lärande.

Innehåll

Kursen omfattar högskolepedagogik utifrån olika perspektiv med fokus på VIL/VFU.
Innehåll:

 • Pedagogiska teorier
 • Studentcentrerat, personcentrerat och problemorienterat lärande
 • Design för lärande
 • Reflektion, återkoppling, formativ och summativ bedömning
 • Lärande-/ handledningsmodeller, tex interproffesionellt lärande, peer learning, simulering
 • Livslångt lärande
 • Lärandemiljöer
 • Centrala och lokala mål samt styrdokument; målstyrd undervisning, studentens rättigheter, etik och lika villkor

Arbetsformer

Kursen löper över en termin och bedrivs delvis som självstudier med stöd av web-baserad lärplattform. Tyngdpunkten ligger på kollaborativt lärande, tex genom gruppdiskussioner och kamratbedömning, men kortare introduktionsföreläsningar förekommer också. Deltagarna får under kursen möjlighet att tillämpa olika pedagogiska metoder och att ge och ta konstruktiv återkoppling. Interaktivt lärande sker med hjälp av diskussionsforum på web-baserade lärplattform, med hjälp av digitala möten och fysiska träffar.
I kursen ingår att läsa och kommentera pedagogiska artiklar, att reflektera och formulera sig i tal och skrift kring pedagogiska frågor kopplade till lärprocesser i vården samt att synliggöra och ge förslag till utveckling av lärsituationer i den egna arbetsmiljön.

Sammanlagt ingår tio obligatoriska schemabundna dagar. Utöver dessa tillfällen tillkommer egen tid för inläsning av litteratur samt genomförande av i kursen ingående uppgifter enskilt eller i grupp. Deltagarna förväntas arbeta med dessa delar lokalt, eller via lärplattform.

Examination

Examination av kursens lärandemål sker genom inlämningsuppgifter och slutlig examinationsuppgift. Inlämningsuppgifterna avser dels planering, bedömning och utvärdering av ett undervisningsmoment, dels redovisning av en vald pedagogisk metod. Examinationsuppgiften avser en kritisk analys av en undervisningssituation. Både inlämningsuppgifter och examinationsuppgift examineras såväl skriftligt som muntligt. Konstruktiv återkoppling på annan deltagares uppgift ingår i båda fallen.
 
För godkänt på kursen krävs aktivt deltagande i kursens undervisningstillfällen, godkända inlämningsuppgifter och godkänd examinationsuppgift. Vid frånvaro från undervisningstillfälle görs en överenskommelse mellan den studerande och examinator angående komplettering. Studieresultat kan inte slutrapporteras förrän komplettering genomförts och godkänts.
 
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.
 
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering kommer att genomföras efter genomförd kursomgång i enlighet med riktlinjer från Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursen ersätter kurs med samma namn och kurskod 2QA211 pga institutionsbyte. 

Undervisningsspråk är svenska.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

VETENSKAPLIGA ARTIKLAR TILLKOMMER

Biggs, John B.; Tang, Catherine So-Kum Teaching for quality learning at university : what the student does

Rekommenderad litteratur

Att lära och utvecklas i sin profession Biguet, Gabriele; Lindquist, Ingrid; Martin, Cathrin; Pettersson, Anna
Att skapa pedagogiska möten i medicin och vård Silén, Charlotte; Bolander Laksov, Klara
Pedagogik för sjuksköterskor Sandberg, Håkan