Kursplan för

Grundläggande muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik, 15 hp

Basic Musculoskeletal Ultrasound Imaging, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2021.
Kurskod
2QA316
Kursens benämning
Grundläggande muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Beslutande organ
Utbildningsnämnden MMK
Datum för fastställande
2020-12-14
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2021

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en yrkes- eller kandidatexamen inom hälso- och sjukvård eller idrott och träning. Alternativt minst 240 hp från läkarprogrammet. Dessutom krävs Svenska B/ Svenska 3 och Engelska A/ Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Syfte och lärandemål
Kursen syftar till att studenten ska uppnå grundläggande kompetens inom muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik samt få god inblick i några avancerade undersöknings- och ultraljudsledda behandlingstekniker. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • Redogöra för de fysikaliska principer som ligger bakom ultraljudstekniken inklusive Dopplertekniken.
  • Identifiera ett flertal anatomiska, muskuloskeletala strukturer i ultraljudsbilder och redogöra för varifrån och hur dessa bilder registreras.
  • Redogöra för några vanliga överbelastningsskador, deras etiologi, symptom, patofysiologi, behandling och hur de diagnostiseras med ultraljuds- och Dopplerteknik inkl. differentialdiagnostik.
  • Beskriva vilka projektioner och tekniker som ska användas vid olika frågeställningar inom muskuloskeletal diagnostik.
  • Genomföra en komplett ultraljudsundersökning av slumpmässigt utvalt diagnosområde med dimensions-, struktur- och färgdoppler bedömningar av normala och patologiska fall.
  • Förstå skillnaden mellan MRT, UL och slätröntgen samt vilken metod som är mest lämpad i det enskilda fallet.
  • Visa hur man inhämtar kunskap via olika källor samt kunna analysera och kritiskt granska olika vetenskapliga publikationer relevanta för området i ett yrkesmässigt sammanhang.
  • Visa hur man analyserar och redovisar insamlade data (exempelvis deskriptiv statistik, tabeller och grafer) i ett yrkesmässigt sammanhang
  • Presentera ett vetenskapligt arbete både muntligt och skriftligt i form av en litteraturöversikt som belyser ett specifikt användningsområde av högfrekvent ultraljud inom muskuloskeletal diagnostik eller för vägledning av behandling.
  • Visa förmågan att sammanställa och förmedla inhämtad kunskap om ultraljud inom muskuloskeletal diagnostik

Innehåll

Kursen är indelad i fyra moment och innehåller både teoretiska och praktiska moment i muskuloskeletal ultraljudsskanning.

Ultraljudsfysik och grundläggande ultraljudsdiagnostik, 1.5 hp

Betygsskala: GU

-Ultraljudsfysik (2 D ultraljud och Doppler)

-Maskinkunskap (terminologi och inställningar)

-Skanningstekniker och projektioner

-Felkällor

-Dokumentation och svarsutlåtanden

 

MUSKUL-diagnostik övre och nedre extremitet, 9.0 hp

Betygsskala: GU

Undersökning och bedömning av mjukdelsvävnader kring handled, armbågsled och axelled samt kring fotled, knäled och höftled. Normalfall, några vanliga patologier samt viktiga differentialdiagnoser

Val av annan bilddiagnostisk metod (slät-RTG, MR, CT) 

 

Forskningsmetodik och statistik, 1.5 hp

Betygsskala: GU

- Grundläggande forskningsmetodik och statistik

- Granskning av vetenskapliga artiklar

 

Vetenskapligt arbete i form av en översiktsstudie, 3.0 hp

Betygsskala: GU

- Litteratursökning

- Vetenskaplig analys

- Skriftlig dokumentation

- Muntlig redovisning av litteraturstudien

 

Arbetsformer

Kursen ges i form av föreläsningar, live-demonstrationer, gruppvisa workshops samt praktiska inlärningsmoment. Den praktiska delen av utbildningen sker i små grupper kring varje UL-scanner. Om så önskas får även egen UL-utrustning medtas och användas under kursen. Undervisningen är på svenska och fokuserad på mycket skanningtid per kurstillfälle. Mellan kurstillfällenakrävs att studentenavsätter tid för vetenskapliga och kliniska övningsuppgifter. Undersökningsresultat insamlas, bearbetas, analyseras och redovisas löpandepå Canvas. Granskning av vetenskapliga artiklar enligt förutbestämda granskningsmallar redovisas kontinuerligti form av inlämningsuppgifteroch ett vetenskapligt arbete i form av en litteraturstudie genomförs i grupper och redovisas i seminarieform.

Examination

Examination sker i form av individuellt praktisktprov, muntlig och skriftlig framställning av vetenskapligt arbetei grupp, skriftliga individuella tentamina samt kliniska och vetenskapliga inlämningsuppgifter.
 
Moment 1: Skriftlig tentamen   
Moment 2: Inlämningsuppgifter och praktiskt prov
Moment 3: Inlämningsuppgifter och skriftlig tentamen                 
Moment 4: Muntlig och skriftlig framställan av en litteraturstudie

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Begränsning av antal prov-eller praktiktillfällenStudent som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. För verksamhetsförlagda moment gäller somregel att de endast kan repeteras en gång.

Litteratur och övriga läromedel

Platzer, Werner Color atlas of human anatomy. : Vol. 1 Locomotor system
Bradley, Mike; O'Donnell, Paul. Atlas of musculoskeletal ultrasound anatomy
Moore, R E A Practical Guide to Sonography of the Extremities
Kraft, G H; Hager, N A Physical Medicine and Rehabilitation Clinics of North America
Silvestri, Enzo.; Muda, Alessandro.; Sconfienza, Luca Maria. Normal Ultrasound Anatomy of the Musculoskeletal System [Elektronisk resurs] : A pratical guide
Jacobson, Jon A. Fundamentals of musculoskeletal ultrasound
Bianchi, Stefano.; Martinoli, Carlo. Ultrasound of the Musculoskeletal System [electronic resource]
McNally, Eugene G. Practical Musculoskeletal Ultrasound
Narouze, Samer N. Atlas of Ultrasound-Guided Procedures in Interventional Pain Management [Elektronisk resurs]
S N., Narouze Ultrasound Guided Musculoskeletal Injections
Ejlertsson, Göran Statistik för hälsovetenskaperna
Greenhalgh, Trisha Att läsa vetenskapliga artiklar och rapporter : grunden för en evidensbaserad vård