Kursplan för

Barnhälsovård med inriktning mot pediatrisk och familjecentrerad omvårdnad, 7,5 hp

Child Health, with Focus on Paediatric and Family-Centred Care, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT21 , VT23
Kurskod
2QA317
Kursens benämning
Barnhälsovård med inriktning mot pediatrisk och familjecentrerad omvårdnad
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Beslutande organ
Utbildningsnämnden KBH
Datum för fastställande
2020-12-09
Reviderad av
Utbildningsnämnden KBH
Senast reviderad
2022-10-12
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2023

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar eller distriktssköterska. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten efter avslutad kurs ska kunna tillämpa och integrera kunskaper i förebyggande och hälsofrämjande arbete inom barnhälsovård.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • identifiera och förklara omvårdnadsbehov, symtom och behandling hos barn inom barnhälsovården integrerat med barnhälsovårdens basprogram
 • visa kunskap och insikt om förbättrings-, utvecklings- och aktuellt forskningsarbete inom barnhälsovård
 • visa fördjupad kunskap om det förebyggande (preventiva) och hälsofrämjande (promotiva) arbetet inom barnhälsovård
 • visa fördjupad kunskap om tvärprofessionell och tvärsektoriell samverkan inom barnhälsovården
 • visa fördjupad förståelse om lagar, författningar samt nationella och lokala föreskrifter som gäller inom barnhälsovård
 • visa förmåga att integrera omvårdnadsprocessen och familjecentrerad vård i barnhälsovårdsarbete genom att analysera, bedöma, argumentera för och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information
 • visa förmåga att prioritera, initiera samt genomföra utredning och uppföljning med hänsyn till barnets utvecklingsstadium, familjesituation, kulturell bakgrund och ett eventuellt genusperspektiv
 • visa på vetenskaplig noggrannhet i analys och skriven text
 • analysera och reflektera kring relevant vetenskap och beprövad erfarenhet samt se dess samband och betydelse för specialistsjuksköterskeprofessionen inom barnhälsovården
 • visa förmåga att utifrån FN:s barnkonvention samt samhälleliga och etiska aspekter tillämpa ett holistiskt förhållningssätt inom barnhälsovården samt visa förmåga till självkritiskt förhållningssätt relevant för yrkesutövningen

Innehåll

 • Preventiv och promotiv omvårdnad utifrån familjecentrerad barnhälsovård
 • Barns rättigheter, resurser och behov vid olika utvecklingsstadier och livssituationer
 • Barnperspektiv och barnets perspektiv
 • Teorier och modeller för kommunikation och undervisning
 • Tvärprofessionell och tvärsektoriell samverkan
 • Gällande lagar, författningar och säkerhetsföreskrifter samt dess tillämpning
 • Mångfaldsperspektiv som etiska frågeställningar

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är introduktionsföreläsningar och studentaktiverande undervisning (enskilt och i grupp).

För egna studier och arbete i grupp kommer en webbaserad lärplattform att användas.

Arbete, enskilt och i grupp samt närvaro vid samtliga schemalagda gruppträffar är obligatoriskt.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen.

Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras.

Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Kursen examineras genom fyra delexaminationer med kollaborativ ansats bestående av projektgrupper, individuella arbeten och kamratrespons vilka utgår från patientfall och specifika frågeställningar.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen.

Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle.

Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov.

Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle.

Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället.

Digital examination som öppnats via lärplattform räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in.

Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt riktlinjer fastställda av Kommittén för Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU) vid Karolinska Institutet.

Undervisning sker på svenska.

Undervisning på engelska kan förekomma.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Senaste upplagan gäller.

Litteratur på engelska kan förekomma.

Rekommenderad litteratur

Barnhälsovård : att främja barns hälsa Magnusson, Margaretha; Blennow, Margareta; Hagelin, Elisabet; Sundelin, Claes
Anknytningsteori. Betydelsen av nära känslomässiga relationer. Broberg, Anders; Granqvist, P; Ivarsson, T; Risholm-Motander, P
Kylberg, Elisabeth; Westlund, Anna Maria; Zwedberg, Sofia Amning i dag
Barnmedicin Hanséus, Katarina; Lagercrantz, Hugo; Lindberg, Tor
Bischofberger, Erwin Barnet i vården
Cocozza, Madeleine Barn far illa! : en analys av bristerna i samhällets familjebygge
Familjen i ett omvårdnadsperspektiv Kirkevold, Marit; Ekern, Karen Strømsnes; Ganuza Jonsson, Lillemor
Hwang, Philip; Nilsson, Björn Utvecklingspsykologi
Hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar Bramhagen, Ann-Cathrine; Carlsson, Anna
Kommunikation : samtal och bemötande i vården Fossum, Bjöörn
Nordström Torpenberg, Inger Strategi för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete
Patientundervisning:ett samspel för lärande Ingår i:  Patientundervisning : ett samspel för lärande Sök i biblioteket
Pediatrisk omvårdnad Hallström, Inger; Lindberg, Tor
Scriven, Angela Ewles & Simnett Hälsoarbete Hälsoarbete Schærström, Anders
Söderbäck, Maja Kommunikation med barn och unga i vården
Tveiten, Sidsel; Wennick, Anne; Steen, Hanna Friis Sykepleie til barn : familiesentrert sykepleie
Att möta familjer inom vård och omsorg Benzein, Eva; Hagberg, Margaretha; Saveman, Britt-Inger
Risholm Mothander, Pia; Broberg, Anders Att möta små barn och deras föräldrar i vården : om anknytning, utveckling och samspel
Pediatrik Moëll, Christian; Gustafsson, Jan
Thiele Schwarz, Ulrica von; Hasson, Henna; Wallin, Lars Tillförlitlig & relevant kunskap för sjuksköterskor : om vetenskap och beprövad erfarenhet