Kursplan för

Rehabilitering inom cancervård, 7,5 hp

Rehabilitation in Cancer Care, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2021.
Kurskod
2QA318
Kursens benämning
Rehabilitering inom cancervård
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2020-11-12
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2021

Särskild behörighet

Yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng inom hälso- och sjukvård eller socialt arbete. Minst ett års yrkeserfarenhet inom cancervård eller cancerrehabilitering (styrks med tjänstgöringsintyg). Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten ska ha förvärvat kunskaper och fördjupade färdigheter för att bedriva rehabilitering inom cancervård.

Kunskap och förståelse
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

 • Definiera vad rehabilitering inom cancervård avser.
 • Förklara teorier och modeller som är användbar inom cancerrehabilitering.
 • Övergripande ha kunskap och kunna förklara orsaker till vanliga rehabiliteringsbehov inom cancervård.

Färdighet och förmåga
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

 • Utifrån sin yrkesprofession identifiera och bedöma rehabiliteringsbehov, samt åtgärda och utvärdera dessa inom cancervård.
 • Tillsammans med det interprofessionella teamet redogöra för hur rehabilitering inom cancervården kan påverka hälsa och välbefinnande hos enskilda patienter med cancersjukdom.
 • Tillämpa ett professionellt förhållningsätt gentemot patienten, samt inom det interprofessionella teamet.

Värdering och förhållningssätt
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

 • Med ett reflekterat etiskt förhållningsätt värna om patientens autonomi, trygghet, integritet och mänskliga rättigheter inom cancerrehabilitering.
 • Analysera det egna behovet av ytterligare kunskap för att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Innehåll

 • Definition av begreppet cancerrehabilitering.
 • Teorier och modeller inom cancerrehabilitering
 • Identifiering och bedömning av rehabiliteringsbehov som uppstår vid och efter cancersjukdom
 • Behandling av rehabiliteringsbehov vid och efter cancersjukdom.
 • Rehabilitering i olika format: individuellt, par eller grupp samt online.

Arbetsformer

Utbildningen ges som en helt nätbaserad halvfartsutbildning som bedrivs via Läroplattform.
Undervisningen utgår främst från interprofessionellt lärande (IPE) med syftet att varje profession ska få en större förståelse och kunskap om andra professioners kompetens samt tränas i att samverka för att maximera nyttan för den enskilda patienten/personen. Detta arbetssätt stärker den personcentrerade vården. Undervisningen utgår också från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande.

Arbetsformerna är studentaktiverande med träning i självständighet och kritiskt förhållningssätt genom aktivt kunskapssökande, problemlösning, kritisk reflektion och analys, samt samarbete med andra studenter. Lärarstöd ges via Läroplattform. I kursen ingår individuella studieuppgifter, inspelade föreläsningar, seminarier, skuggning, kamratåterkoppling på individuella uppgifter.

Ingående studieuppgifter och seminarier är obligatoriska. Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Examinationen består av en individuell skriftlig uppgift där studenten i ett patientfall ska identifiera, bedöma och föreslå evidensbaserad behandling. I uppgiften ingår även en reflektion över den egna och andra professioners roll i cancerrehabilitering av patienten i fallet. Examinationen omfattar även bedömning av andra studenters arbeten.
 
För godkänd kurs krävs att lärandemålen är uppfyllda, vilket innebär godkänd att samtliga studieuppgifter genomförts, aktivt deltagande i obligatoriska moment och att examinationen är godkänd. Betygsskalan är Underkänd/Godkänd. Betyg sätts av examinator.
 
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen.
Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats.

För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av ett år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå fastställda riktlinjer.

Litteratur och övriga läromedel

Artiklar samt annan kurslitteratur tillkommer i kursen.

Rehabilitering vid cancersjukdom : att möta framtiden Hellbom, Maria; Thomé, Bibbi
Ashish Khanna; Jennifer Baima Cancer Rehabilitation: A Concise and Portable Pocket Guide
Läkande samtal Dahlberg, Karin