Kursplan för

ACT inom fysioterapi och arbetsterapi, 7,5 hp

ACT Applied to Physiotherapy and Occupational Therapy, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT21 , HT22
Kurskod
2QA319
Kursens benämning
ACT inom fysioterapi och arbetsterapi
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2020-11-11
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2022-03-11
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2022

Särskild behörighet

Arbetsterapeutexamen, fysioterapeut- eller sjukgymnastexamen om 180 hp. Alternativt kandidatexamen med huvudområdet arbetsterapi eller sjukgymnastik/fysioterapi. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursens övergripande syfte är att öka kunskap om Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och dess terapeutiska processer samt tillämpningen inom fysioterapi och arbetsterapi. Ytterligare ett syfte är att utveckla teoretisk förståelse och kliniska färdigheter i patientarbete med inriktning mot stressrelaterade och kroniska sjukdomar. 

Efter kursen ska studenterna kunna:

 • Förklara verkningsmekanismer för effektiv och hållbar beteendeförändring vid olika hälsotillstånd 
 • Bedöma individens flexibilitet att ändra beteende utifrån befintlig evidens
 • Planera behandling för en given patient baserad på de terapeutiska processerna inom ACT
 • Anpassa behandlingsstrategierna utifrån den egna professionens kunskapsbas
 • Genomföra ett eget beteendeförändringsprojekt samt stötta andra kursdeltagare i deras projekt
 • Reflektera över eget lärande och behov av fortsatt utveckling

Innehåll

 • Hälsa, levnadsvanor och beteende
 • Effektiva och varaktiga beteendeförändringar samt bedömning av beteendeflexibilitet 
 • ACTiveRehab - en processbaserad klinisk modell
 • Terapeutiskt förhållningssätt utifrån den underliggande teorin inom ACT
 • Personcentrerad gruppintervention som utgår ifrån de terapeutiska processerna inom ACT
 • Evidensbaserade utvärderingsinstrument och aktuell forskning inom området
 • Återkoppling som pedagogiskt verktyg samt kollegial handledning som kvalitetssäkring enligt Portland ACT peer-consultation model

Arbetsformer

Undervisningen utgår ifrån ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att deltagarna aktivt tar anvar för sitt lärande. Arbetsformerna som tillämpas är: föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, patientfallsdiskussioner i mindre grupper samt upplevelsebaserade workshops som inkluderar rollspel. Därutöver tillkommer webbaserade uppgifter, enskild och i grupp, mellan kurstillfällena. Stor vikt läggs vid reflektionsförmåga vad gäller det egna beteendeförändringsprojektet.
Samtliga undervisningsmoment är obligatoriska.

Examination

Bedömning av kunskaper, färdigheter och terapeutiskt förhållningssätt sker genom uppföljande av studieuppgifter och vid slutexaminationen.
Examinationen består av en individuell skriftlig case rapport och ett skriftligt grupparbete som presenteras och diskuteras vid ett muntligt examinationsseminarium. Peer-review tillämpas. 

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Detta gäller inte då kursen har upphört eller genomgått större förändringar. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle.
Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle.  Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället. Examinator bedömer om en student har särskilda skäl för förseningen. Examinator ges möjlighet att fatta beslut om komplettering av examinationsunderlag för att uppnå godkänt resultat. Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för kursdeltagare med funtionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivå på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar eller där kurslitteraturen förändrats väsentligt tillhandahålls minst tre ytterligare examinationstillfällen (utöver ordinarie) på det tidigare innehållet respektive den tidigare litteraturen under en tid av minst ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Vetenskapliga artiklar och enstaka kapitel ur böcker kommer till.
Mer information om det ges vid kursstart.

Harris, Russ ACT helt enkelt : en introduktion till Acceptance and Commitment Therapy Pettersson, Kristoffer
Hayes, Dr Steven A Liberated Mind
Strosahl, Kirk; Gustavsson, Thomas; Robinson, Patricia Fokuserad ACT [Elektronisk resurs] Jameson, Ola

Förutom obligatorisk/rekommenderad litteratur bygger kursen på aktuella vetenskapliga artiklar och kapitel ur böcker.
Mer information om det ges vid kursstart.