Kursplan för

ACT inom fysioterapi och arbetsterapi, 7,5 hp

ACT Applied to Physiotherapy and Occupational Therapy, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2021.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT21 , HT22
Kurskod
2QA319
Kursens benämning
ACT inom fysioterapi och arbetsterapi
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2020-11-11
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2021

Särskild behörighet

Arbetsterapeutexamen, fysioterapeut- eller sjukgymnastexamen om 180 hp. Alternativt kandidatexamen med huvudområdet arbetsterapi eller sjukgymnastik/fysioterapi. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursens övergripande syfte är att öka kunskap om Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och dess terapeutiska processer samt tillämpningen inom fysioterapi och arbetsterapi. Ytterligare ett syfte är att utveckla teoretisk förståelse och kliniska färdigheter i patientarbete med inriktning mot stressrelaterade och kroniska sjukdomar. 

Efter kursen ska deltagarna kunna:

 • Förklara verkningsmekanismer för effektiv och hållbar beteendeförändring vid olika hälsotillstånd 
 • Bedöma individens flexibilitet att ändra beteende utifrån befintlig evidens
 • Planera behandling för en given patient baserad på de terapeutiska processerna inom ACT och identifiera möjliga fallgropar
 • Anpassa behandlingsstrategierna utifrån den egna professionens kunskapsbas
 • Genomföra ett eget beteendeförändringsprojekt samt stötta andra kursdeltagare i deras projekt
 • Reflektera över eget lärande och behov av fortsatt utveckling

Innehåll

 • Hälsa, levnadsvanor och beteende
 • Effektiva och varaktiga beteendeförändringar samt bedömning av beteendeflexibilitet 
 • ACTiveRehab - en processbaserad klinisk modell
 • Terapeutiskt förhållningssätt utifrån den underliggande teorin inom ACT
 • Vanligt förekomma fallgropar 
 • Personcentrerad gruppintervention som utgår ifrån de terapeutiska processerna inom ACT
 • Evidensbaserade utvärderingsinstrument och aktuell forskning inom området
 • Återkoppling som pedagogiskt verktyg samt kollegial handledning som kvalitetssäkring enligt Portland ACT peer-consultation model

Arbetsformer

Undervisningen utgår ifrån ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att deltagarna aktivt tar anvar för sitt lärande. Arbetsformerna som tillämpas är: föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, patientfallsdiskussioner i mindre grupper samt upplevelsebaserade workshops som inkluderar rollspel. Därutöver tillkommer webbaserade uppgifter, enskild och i grupp, mellan kurstillfällena. Stor vikt läggs vid reflektionsförmåga vad gäller det egna beteendeförändringsprojektet.

Samtliga undervisningsmoment är obligatoriska. Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Bedömning av kunskaper, färdigheter och terapeutiskt förhållningssätt sker genom uppföljande av studieuppgifter och vid slutexaminationen. Examinationen består av en individuell skriftlig case rapport och ett grupparbete.

Kursdeltagare som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. 

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för kursdeltagare med funtionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivå på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under ett år efter en eventuell nedläggning av kursen alternativt vid ny kursplan.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Hayes, Dr Steven A Liberated Mind
Strosahl, Kirk; Gustavsson, Thomas; Robinson, Patricia Fokuserad ACT [Elektronisk resurs] Jameson, Ola
Harris, Russ ACT helt enkelt : en introduktion till Acceptance and Commitment Therapy
Att förstå kroppens budskap : sjukgymnastiska perspektiv Biguet, Gabriele; Keskinen-Rosenqvist, Riitta; Levy Berg, Adrienne

Förutom obligatorisk/rekommenderad litteratur bygger kursen på aktuella vetenskapliga artiklar, kompendium och delar ur en kommande bok.