Kursplan för

Idrottsmedicin och idrottsvetenskaplig metodik, 30 hp

Sports Medicine and Sports Medicine Research Methodology, 30 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2024.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT21 , HT22 , HT24
Kurskod
2QA320
Kursens benämning
Idrottsmedicin och idrottsvetenskaplig metodik
Hp
30 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Beslutande organ
Utbildningsnämnden MMK
Datum för fastställande
2020-11-20
Reviderad av
Utbildningsnämnden MMK
Senast reviderad
2024-03-26
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2024

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en yrkes- eller kandidatexamen inom hälso- och sjukvård eller idrott och träning. Alternativt minst 240 hp från läkarprogrammet. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Studenten ska efter genomgången kurs ha fördjupad kunskap och förståelse för hur medicinska ämnen är relaterade till fysisk aktivitet och idrottsutövning.

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:
1. utifrån fördjupade kunskaper i idrottsfysiologi, idrottstraumatologi, idrottsrehabilitering, idrottspsykologi och idrottsskadeepidemiologi reflektera och förklara sambandet mellan idrott/fysisk träning och idrottsrelaterade skador samt mellan idrottsrelaterade skador och deras rehabilitering.
2. välja adekvata evalueringsinstrument för att utvärdera både fysisk status hos den oskadade idrottsutövaren och olika fysiska parametrar efter rehabilitering av skadad idrottsutövare inför återgång till idrott.
3. designa, genomföra och dokumentera en litteraturstudie baserad på aktuella vetenskapliga rön inom det idrottsmedicinska området.
4. identifiera och implementera förebyggande åtgärder mot idrottsskador samt redogöra för hur adekvat rehabilitering och utvärdering efter idrottsskada ska genomföras.

Innehåll

Kursen ger en vetenskaplig inblick i aktuell forskning inom idrottsmedicin inklusive idrottsfysiologi, idrottstraumatologi, idrottsrehabilitering, idrottspsykologi samt idrottsskadeepidemiologi. Kursen är indelad i 5 moment.

Forskningsmetodik och statistik, 4.0 hp

Betygsskala: GU

Moment 3 behandlar:

- Grundläggande forskningsmetodik med olika design på forskningsprojekt

- Modeller för resultatredovisning

- Dokumentation av forskningsprojekt

- Granskning av vetenskapliga artiklar

- Grundläggande statistik

- Praktiska laborationer med olika idrottsmedicinska mätinstrument

Idrottsmedicin 1, 11.0 hp

Betygsskala: GU

Följande behandlas i det här momentet:

  • Fördjupning i idrottstraumatologi inklusive överbelastningsskador och besvär
  • Rehabilitering efter idrottsrelaterade skador
  • Idrottsfysiologi inklusive kost och nutrition 

Allmänmedicinska områden, 3.0 hp

Betygsskala: GU

Moment 2 behandlar: 

- Infektion och idrott

- Kvinnor och idrott

- Barns och ungdomars speciella idrottsproblem

- Idrottspsykologi

- Idrottsrelaterad samhälls- och beteendevetenskap

Idrottsmedicin 2, 4.0 hp

Betygsskala: GU

Följande behandlas i det här momentet:

  • Riskfaktorer och skademekanismer för idrottsrelaterade skador och besvär 
  • Återgång till idrott efter en skada  
  • Prevention av idrottsskador 

Projektarbete, 8.0 hp

Betygsskala: GU

Moment 4 behandlar:

- Litteratursökning

- Dokumentation av litteraturstudie

- Muntlig redovisning av litteraturstudie

Arbetsformer

Kurstillfällena består av föreläsningar, videodemonstrationer och diskussioner om diagnostik, akut omhändertagande och rehabilitering vid olika fallstudier, d.v.s. patienter med typiska idrottsrelaterade skador samt klinisk leddiagnostik. Viss undervisning kommer att ske i seminarieform där studenterna arbetar i grupp med olika problemorienterade uppgifter inom det idrottsmedicinska området. Dessutom kommer undervisning i forskningsmetodik och statistik samt praktiska laborationer med utnyttjande av olika forskningsutrustning att ske. Till detta kommer litteraturstudier och granskning av vetenskapliga artiklar. Samtliga delar i kursen ska genomsyras av ett reflekterande förhållningssätt till idrottsutövning baserat på idrottens positiva såväl som negativa effekter på hälsan.

Obligatoriskt deltagande: Krav på 80% närvaro. Om detta ej uppfylls krävs enskilda skriftliga inlämningsuppgifter. Det finns inte möjlighet att gå om kursen.

Examination

Kursen examineras på följande sätt:
Moment 1: muntlig redovisning och skriftlig tentamen
Moment 2: skriftlig tentamen
Moment 3: skriftlig tentamen
Moment 4: skriftlig tentamen
Moment 5: muntlig redovisning och skriftlig dokumentation av litteraturstudie

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit i räknas inte som examinationstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Kursen erbjuds för sista gången HT24. Examination enligt denna kursplan ges sista gången HT25 för studenter som inte fullföljt kursen med godkänt resultat och därefter läggs kursen ner. 

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk: huvudsakligen svenska, men engelskspråkiga gästföreläsare kan förekomma. Viss litteratur, särskilt vetenskapliga artiklar, är på engelska.

Utvärdering av kursen kommer att ske i samband med kursavslut och genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Litteratur och övriga läromedel

Idrottsmedicin och Allmänmedicin

Ekstrand, Jan; Karlsson, Jon Fotbollsmedicin
Förebygga, behandla, rehabilitera idrottsskador : en illustrerad guide Bahr, Roald (red); Mæhlum, Sverre (red)
Hassmén, Peter; Hassmén, Nathalie; Plate, Johan Idrottspsykologi
Idrottsskador : frontlinjen inom behandling och rehabilitering Karlsson, Jon; Renström, Per; Holmström, Eva; Forsberg, Artur
Kenttä, Göran; Svensson, Michael Idrottarens återhämtningsbok : fysiologiska, psykologiska och näringsmässiga fakta för snabb och effektiv återhämning
Michalsik, Lars; Bangsbo, Jens Aerob och anaerob träning Öland, Britt Mari; Gullstrand, Lennart
Peterson, Lars; Renström, Per Skador inom idrotten : handbok om förebyggande, behandlande och rehabiliterande åtgärder för aktiva, ledare, instruktörer, sjukgymnaster, läkare m.fl. Tunek, Viveka; Brokop, Susanne; Roos, Ole
Svantesson, Ulla; Thomeé, Roland; Karlsson, Jon Idrottarens spänstbok : spänst och elasticitet i muskler och senor
Tester och mätmetoder för idrott och hälsa Bellardini, Helena; Henriksson, Anders; Tonkonogi, Michail; Roberts, Caroline; McAlexander, Jason M.; Flank, Håkan
Thomeé, Roland Styrketräning : för idrott, motion och rehabilitering
Thomeé, Roland; Swärd, Leif; Karlsson, Jon Nya Motions- och idrottsskador och deras rehabilitering
Tonkonogi, Michail; Bellardini, Helena Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom : för hälsa, prestation och individuell utveckling

Forskningsmetodik och statistik

Greenhalgh, Trisha Att läsa vetenskapliga artiklar och rapporter : grunden för en evidensbaserad vård
Hassmén, Nathalie; Hassmén, Peter Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder
Patel, Runa; Davidson, Bo Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning

Projektarbete

Aktuella vetenskapliga artiklar