Kursplan för

Omvårdnad vid beroende och psykisk ohälsa, 3 hp

Nursing Care for People With Addiction and Mental Health Problems, 3 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2021.
Kurskod
2QA321
Kursens benämning
Omvårdnad vid beroende och psykisk ohälsa
Hp
3 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2020-11-12
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2021

Särskild behörighet

Sjuksköterskeexamen om minst 120 hp. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten ska fördjupa sina kunskaper om omvårdnad vid beroende och psykisk ohälsa som är vanligt förekommande i befolkningen. Vidare ska den studerande tillägnat sig färdigheter att kunna bedriva omvårdnad inom olika aspekter av beroende och psykisk ohälsa. Dessutom ska studenten tillägnat sig ett vetenskapligt, reflekterande och etiskt förhållningsätt rörande omvårdnad vid beroende och psykisk ohälsa.

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
 • visa fördjupad kunskap om omvårdnad vid beroende och psykisk ohälsa
 • redogöra för och analysera olika strategier för prevention och tidiga insatser vid beroende
 • redogöra och integrera kunskap om för olika sociala, neurobiologiska och psykologiska förklaringsmodeller för beroende med relevans för omvårdnad
Färdigheter och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
 •  bedöma och planera omvårdnad för personer med beroende och psykisk ohälsa
 • analysera och planera insatser för personer med beroende och komplexa vårdbehov samt bedöma behov av samverkan inom hälso- och sjukvård och socialtjänst
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
 • analysera och kritiskt värdera vetenskaplig forskning om beroende och vanliga psykiatriska tillstånd relaterat till omvårdnad
 • analysera barn, familj och brukarperspektivet inklusive etiska aspekter och bemötande

Innehåll

Kursen omfattar avancerad omvårdad vid beroendetillstånd och psykisk ohälsa.  
Ämnen som ingår i kursen är:
 • avancerad omvårdnad vid beroende och vanlig förekommande psykisk ohälsa
 • identifiering, bedömning och tidiga åtgärder
 • förklaringsmodeller för beroende
 • psykosociala och farmakologiska behandlingar med relevans för omvårdnad
 • bedömningsinstrument och laboratorietester
 • nätverkssjukvård och samverkan med socialtjänst
 • barn, ungdomar, familj och brukarperspektiv
 • etiskt förhållningssätt, sociala faktorer, genus-och mångfaldsperspektiv

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. Kursen kan ges antingen på campus eller som distansutbildning. I distansutbildningen kan det också förekomma fysiska träffar på campus.

Olika arbetsformer såsom en individuell obligatorisk studieuppgift, diskussioner, och seminarier samt föreläsningar förekommer. Delar av kursen genomförs via lärplattform varför tillgång till dator med internetuppkoppling krävs.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Examination sker genom en individuell skriftlig hemtentamen. Förutom godkänd examination krävs en utförd individuell obligatorisk uppgift för godkänt betyg. 

Hemexamination som har öppnats via lärplattform räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in. För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av ett år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå fastställda riktlinjer.

Litteratur och övriga läromedel

Beroendemedicin Franck, Johan; Nylander, Ingrid
Thurang, Anna Vardagslivet och vårdandet för kvinnor och män med alkoholberoende : en studie om alkoholberoende kvinnor och mäns levda erfarenhet av att leva med och vårdas för alkoholberoende
Vårdande vid psykisk ohälsa : på avancerad nivå Wiklund Gustin, Lena
Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende : stöd för styrning och ledning