Kursplan för

Reflekterande praktik - att utveckla verksamhet och profession, 7,5 hp

Reflective Practice - Developing Work and Profession, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2021.
Kurskod
2QA324
Kursens benämning
Reflekterande praktik - att utveckla verksamhet och profession
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2020-11-12
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2021

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilken det ingår en yrkesexamen inom hälso- och sjukvård. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursen syftar till att utveckla fördjupade kunskaper och färdigheter inom kunskapssökning, värdering, reflektion, modeller för förändringsarbete och kollegiala reflektionsgrupper.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • Reflektera systematiskt över sitt arbete enskilt eller tillsammans med andra
 • Använda reflektion och feedback för att lära i och leda verksamhet och professionsutveckling
 • Söka fram information från olika källor och granska den utifrån kvalitet och relevans
 • Identifiera och analysera underlättande och hindrande faktorer för förändringsarbete i den egna verksamheten.

Innehåll

 • Termer och begrepp i evidensbaserat arbete
 • Hindrande och underlättade faktorer för förändringsarbete/kvalitetsarbete
 • Informationssökning och värdering
 • Verktyg för kollegiala reflektionsgrupper
 • Reflektion och feedback
 • Livslångtlärande
 • Grupprocesser och gruppdynamik

Arbetsformer

Arbetsformen syftar till aktivt kunskapssökande och reflektion kring eget lärande och attityder/värderingar.
Pedagogiskt upplägg: Distans, digitalt, deltid. En mix av kollaborativt lärande och självstyrt lärande med utgångspunkt från självvalt utvecklingsarbete i den egna kliniska verksamheten. Stor vikt läggs vid upplevelsebaserat lärande och eget kunskapssökande. Peer-review och interaktiva webbaserade läraktiviteter tillämpas.

Kursen innehåller återkommande diskussioner och reflektioner relaterat till utveckling av profession eller verksamhet. Detta sker i mindre grupper, så kallade kollegiala reflektionsgrupper.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen.
Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Individuellt skriftligt plan för kollegial reflektionsgrupp.
Obligatoriska utbildningsinslag:
Skriftliga reflektionsuppgifter kopplade till valt förändringsarbete
Aktivt deltagande i seminarier.

För godkänd kurs krävs godkänd examination och fullföljda obligatoriska utbildningsinslag.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats.

Student som underkänns på momentet att leda en egen reflektionsgrupp kan examineras på detta moment högst en ytterligare gång.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för studenter med funktionsnedsättning får examinator fattar beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, mm. Innehåll och lärandemål samt nivå på förväntande färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av ett år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå fastställda riktlinjer.
Undervisningsspråk: Svenska

Litteratur och övriga läromedel

Att lära och utvecklas i sin profession Biguet, Gabriele; Lindquist, Ingrid; Martin, Cathrin; Pettersson, Anna
Marmgren, Lars; Ragnarsson, Mats Att leda osäkra och komplexa projekt : från styrning och kontroll till stöd för självorganisering
Svedberg, Lars Gruppsykologi : om grupper, organisationer och ledarskap
Samt relevant vetenskaplig litteratur.