Kursplan för

Barnobesitas - orsaker, konsekvenser och åtgärder, 7,5 hp

Pediatric Obesity - Causes, Consequences, and Management, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2023.
Kurskod
2QA340
Kursens benämning
Barnobesitas - orsaker, konsekvenser och åtgärder
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CLINTEC
Datum för fastställande
2022-12-07
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2023

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen inom hälso- och sjukvård. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Syfte och mål
Syftet med kursen är att stärka den professionella kompetensen avseende obesitas hos barn och ungdomar samt stimulera till ett reflekterande förhållningssätt till den evidens som finns inom området. 

Lärandemål
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • Visa kunskap om samt reflektera kring utveckling av obesitas och dess bakomliggande  orsaker hos barn och ungdomar.
 • Anpassa sitt bemötande och sitt sätt att ge information till barn och deras vårdnadshavare.

 • Identifiera och tillämpa de centrala begrepp som används vid utvärdering av tillväxt, grad av   grad av obesitas och behandlingsprogress hos barn och ungdomar.
 • Analysera tillväxt för barn med   obesitas i olika åldrar och ha förmågan att identifiera när omedelbar medicinsk åtgärd krävs till följd av specifik patologi samt kommunicera tillväxt till vårdnadshavare.
 • Karaktärisera och kontextualisera de följdsjukdomar och den samsjuklighet inklusive psykisk ohälsa, som kan drabba barn och ungdomar med obesitas.
 • Kunna redogöra för hur preventiva interventioner för obesitas kan utformas, implementeras och utvärderas, samt vilken effekt prevention av obesitas kan ha.
 • Värdera och tillämpa olika typer av evidensbaserad obesitasbehandling och dess olika komponenter, så som kombinerad levnadsvanebehandling, läkemedelsbehandling och kirurgi, samt identifiera när dessa kan vara aktuella att användas.
 • Kunna redogöra för betydelsen av, samt förutsättningarna för, fysisk aktivitet och kost inom barnobesitasbehandling.

 • Nivåbestämma vården för barn och ungdomar med obesitas i olika åldrar och vid olika allvarlighetsgrad.
 • Kunna redogöra för framgångsfaktorer vid barnobesitasbehandling.

 • Förstå betydelsen av utvärdering och uppföljning av barn och ungdomar inom obesitasbehandling.

 • Bedöma och kritiskt granska forskningsresultat om  obesitas och hur det kan appliceras i samhället och i kliniska situationer.

Innehåll

Kursen ska ge en bred kunskapsgrund kring barnobesitas Där ingår:
 
Epidemiologi
Inom detta avsnitt tar vi uppbarnobesitasepidemiologi i Sverige och världen samt hur utvecklingen sett ut över tid. Avsnittet belyser riskgrupper samt hur sjukdomen påverkas av riskfaktorer i samhället. Även samhällsekonomiska konsekvenser lyfts.
 
Riskfaktorer för utveckling av obesitas
Vid genomgång av riskfaktorer för utveckling av barnobesitas behandlas alltifrån genetik och epigenetik till psykosociala belastningsfaktorer.
 
Konsekvenser
Barnobesitas är associerat med följdsjukdomar som påverkar livskvaliteten och framtida liv och hälsa. Hit hör bland annat endokrina, metabola kardiovaskulära och immunologiska risker och sjuklighet.  Kursen tar upp utredning, riskvärdering och behandling av dessa.

 
Prevention
Preventionsdelen behandlar primär- och sekundär prevention av barnobesitas med både ett allmänt och riktat perspektiv.  Vidare kommer implementering, utvärdering samt effekt av prevention av barnobesitas att belysas.
 
Behandling
Behandlingsformer för både lindrig och svår obesitas som kan användas inom olika delar av vården, bland annat beteendemodifierande behandling inklusive familjestödsprogram, fysisk aktivitet, kostinterventioner, läkemedel och kirurgi. I behandlingsavsnittet ingår även att värdera vilken behandlingsnivå och vilka behandlings och utredningsinsatser som är rimliga i förhållande till sjukdomens svårighetsgrad samt vilka framgångsfaktorer som finns vid behandling av barnobesitas.
 
Psykologiska aspekter och bemötande
Barnobesitas är en sjukdom som kan medföra psykologiska konsekvenser och/eller psykosociala påfrestningar för både barnet och familjen. Bemötande liksom samtalsteknik för attstötta familjerna att hantera situationen och optimera behandlingen tas upp och tränas på under kursen.
 
Kursen är huvudsakligen teoretisk men praktiska moment ingår.

Arbetsformer

Kursen ges delvis på distans med hjälp av en internetplattform, där pedagogiskt material finns tillgängligt och delvis genom obligatoriska  moment förlagda på kursorten. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, gruppdiskussioner, debatt, rollspel, webbaserade aktiviteter (inklusive inspelade föreläsningar, quiz, diskussioner mm) och studentpresentationer. Lärarstöd  kommer att finnas tillgängligt under hela kurstiden. Vid frånvaro från något av de obligatoriska momenten kan skriftliga inlämningsuppgifter komplettera uteblivet moment.

Examination

Inlämningsuppgifter och seminarier under kurstiden samt avslutande skriftlig examination. Student som ej är godkänd efter ordinarie provtillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem provtillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare tentamenstillfälle. Som provtillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som provtillfälle. Provtillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit, räknas inte som provtillfälle

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk är svenska. Viss kurslitteratur samt annat kursmaterial är på engelska.

Litteratur och övriga läromedel

Vetenskapliga artiklar (i stor utsträckning på engelska) och bokkapitel tillhandahålls av kursledningen. Antal sidor uppgår till ca 500 sidor. Artiklar och bokkapitel finns ca 1 månad före kursstart. Ytterligare litteratur kan tillkomma även efter kursstart.