Kursplan för

Reumatologi ur ett interprofessionellt perspektiv, 7,5 hp

Rheumatology from an Interprofessional Perspective, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2023.
Kurskod
2QA342
Kursens benämning
Reumatologi ur ett interprofessionellt perspektiv
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2022-12-13
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2023

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen inom hälso- och sjukvård. Alternativt socionomexamen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursen ska utifrån ett interprofessionellt perspektiv ge en god teoretisk bas avseende sjukdomslära, behandling och teamarbete vid inflammatorisk ledsjukdom med fokus på personcentrering, beteendeförändring och forskningsanknuten undervisning.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för sjukdomslära och medicinsk behandling samt basala delar av smärtmekanismer, immunologi, och farmakologi samt vidare beskriva hur dessa delar inverkar på den egna yrkesutövningen
 • redogöra för prognos för de vanligaste inflammatoriska ledsjukdomarna, samt resonera kring patientens och de olika hälsoprofessionernas roller i reumateamet samt deras interprofessionella samverkan
 • föreslå och diskutera nya interprofessionella samverkansformer inom hälso- och sjukvården samt med det omgivande samhället för att utveckla reumatologisk kompetens
 • resonera kring levnadsvanors inverkan på vanligt förekommande komorbiditet vid inflammatorisk ledsjukdom
 • ange centrala delar av nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor samt ge exempel på hur dessa kan användas inom reumateamet och för att nå de globala målen för hållbar utveckling
 • ha kännedom om beteendemedicinska aspekter för att kunna planera och kommunicera ett beteendeförändringsarbete med stöd i relevant teoribildning
 • jämföra olika former av rehabiliterande insatser för personer med inflammatorisk ledsjukdom med hänvisning till litteratur och egen erfarenhet
 • tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt på ett valfritt ämne inom kursens ram, samt visa färdighet att kommunicera detta, muntligt till övriga studenter på kursen samt skriftligt

Innehåll

 • sjukdomslära 
 • smärtmekanismer 
 • immunologi
 • farmakologi 
 • aktuella behandlingar
 • levnadsvanor och beteendeförändring 
 • perspektiv av hälsolitteracitet och hållbarhet
 • patientens och de olika hälsoprofessionernas roller i reumateamet, dess samverkan samt personcentrering

Arbetsformer

Undervisningen utgår ifrån ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformer ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är föreläsningar, seminarier, workshops, eget arbete/inläsning samt grupparbeten. Kamratgranskning och interaktiva diskussioner via lärplattformen tillämpas. I kursen ingår schemalagda digitala kursträffar och däremellan eget arbete och grupparbete med studieuppgifter. 

Obligatoriska utbildningsinslag

 • aktivt deltagande i interprofessionella diskussioner och seminarier på lärplattformen
 • inlämning av individuellt fördjupningsarbete inför seminarium
 • kamratgranskning av andra studenters inlämnade fördjupningsarbeten 

Examination

Skriftligt fördjupningsarbete som genomförs individuellt och redovisas muntligt. 
För godkänd kurs krävs godkänd examination och fullföljda obligatoriska utbildningsinslag.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Detta gäller inte då kursen har upphört eller genomgått större förändringar. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle.
​Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället. Examinator bedömer om en student har särskilda skäl för förseningen. Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar eller där kurslitteraturen förändrats väsentligt tillhandahålls minst tre ytterligare examinationstillfällen (utöver ordinarie) på det tidigare innehållet respektive den tidigare litteraturen under en tid av minst ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk: svenska.

Kursutvärdering genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. 
Under kursen uppmuntras deltagarna att ge synpunkter på kursens innehåll och upplägg.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Reumatologi Klareskog, Lars; Saxne, Tore; Rudin, Anna; Rönnblom, Lars; Enman, Yvonne

Övrigt relevant material

Förutom rekommenderad litteratur bygger kursen på aktuella vetenskapliga artiklar. Mer information ges vid kursstart.