Kursplan för

Åldrande och åldersrelaterad sjuklighet ur ett biologiskt, epidemiologiskt och kliniskt perspektiv, 15 hp

Aging and Age-Related Disorders from a Biological, Epidemiological and Clinical Perspective, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT23 , VT24
Kurskod
2QA343
Kursens benämning
Åldrande och åldersrelaterad sjuklighet ur ett biologiskt, epidemiologiskt och kliniskt perspektiv
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2022-12-13
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2023

Särskild behörighet

Kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp inom hälso- och sjukvård eller medicin. Alternativt socionomexamen. Dessutom krävs Engelska B/ Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Syftet med kursen är inhämtande av omfattande teoretiska och metodologiska kunskaper om åldrande och hälsa från biologisk till samhällelig nivå, för att bemöta komplexiteten och heterogeniteten runt hälsa på äldre dagar.

Studenten skall efter genomgången kurs självständigt kunna: 

  • förklara de biologiska, sociala, psykologiska och miljömässiga aspekterna av åldrande, inklusive människans livslängd och globalt åldrande
  • redogöra för flerdimensionella bestämningsfaktorer för sjuklighet och dysfunktion ur ett livsloppsperspektiv
  • redovisa utveckling av fysiska och kognitiva nedsättningar vid normalt och patologiskt åldrande ur ett kliniskt perspektiv
  • förklara orsaker till och konsekvenser av geriatriska syndrom 

Innehåll

Kursen består av två moment.

 

Åldrande och åldersrelaterad sjuklighet från ett biologiskt och epidemiologiskt perspektiv, 7.5 hp

Betygsskala: GU

Biologiska, sociala, psykologiska och miljömässiga aspekter av åldrande (inklusive aktivt åldrande och livskvalitet) inklusive demografi och livslängd (inklusive teorier om åldrande) samt risk- och skyddsfaktorer för sjuklighet ur ett livsloppsperspektiv.

Åldrande och åldersrelaterad sjuklighet från ett kliniskt perspektiv, 7.5 hp

Betygsskala: GU

Fysisk och kognitiv funktion och geriatriska syndrom (bland annat multimorbiditet och polyfarmaci, skörhet, funktionsnedsättning, fall, delirium, trycksår och urininkontinens).

Arbetsformer

Kursen innehåll bygger på de senaste rönen inom området, följt av aktiviteter där studenterna ombeds att kritiskt reflektera i relation till sitt arbete/sin yrkesroll. Undervisningen kommer att bestå av en blandning av campusmöten och online-undervisning och ske i form av föreläsningar, gruppdiskussioner och seminarier. Under gruppdiskussioner och seminarier krävs aktivt deltagande.

 

Examination

Kursen examineras genom grupparbeten (formativa bedömningar) och individuell  skriftlig inlämningsuppgift (summativ bedömning). Dessutom krävs aktivt deltagande i gruppdiskussioner och peer-granskning av andras kursuppgifter. 

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället. Examinator bedömer om en student har särskilda skäl för förseningen. 

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Detta gäller inte då kursen har upphört eller genomgått större förändringar. Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats. 

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk: engelska

Kursutvärdering genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för Utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Vetenskapliga artiklar.

Marengoni A, et al. Aging with multimorbidity: a systematic review of the literature
Barnett K, Mercer SSW, Norbury M, Watt G, Wyke Epidemiology of multimorbidity and implications for health care, research, and medical education: a cross-sectional study
Clegg A, et al. Frailty in elderly people
Solomon A, et al. Advances in the prevention of Alzheimer's disease and dementia
Chatterji S, Byles J, Cutler D, et al. Health, functioning, and disability in older adults - Present status and future implications
Olde Rikkert MGM, Melis RJF, Cohen AA, Geeske P Why illness is more important than disease in old age
Rizzuto D, et al. Lifestyle factors related to mortality and survival: a mini-review
López-Otín C, et al. The Hallmarks of Aging
Vaupel JW Biodemography of human ageing
Kingston A, Wohland P, Wittenberg R, et al Is late-life dependency increasing or not? A comparison of the Cognitive Function and Ageing Studies
Ferraro KF, Shippee TP Aging and Cumulative Inequality: How Does Inequality Get Under the Skin?