Kursplan för

Profession, patientsäkerhet och metoder för att utveckla omvårdnad, 7,5 hp

The professional nurse, patient safety and methods to develop nursing, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2012.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT12 , VT17 , VT19 , VT22
Kurskod
2SP030
Kursens benämning
Profession, patientsäkerhet och metoder för att utveckla omvårdnad
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Programnämnd 9
Datum för fastställande
2012-05-29
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2012

Särskild behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp eller kandidatexamen i omvårdnad om minst 180 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd).

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten skall fördjupa sina kunskaper i omvårdnad av patienter i behov av medicinsk och kirurgisk vård och behandling.

Lärandemål:
Studenten skall efter avslutad kurs kunna:

• leda, prioritera, fördela och samordna omvårdnadsarbetet
• ansvara för patientsäkerhet och patientsäkerhetsarbete
• tillämpa informatik i omvårdnadsarbetet samt med fokus i enskilda patienters behov och säkerhet kunna analysera och reflektera över informations- och kommunikationssystem som stödjer omvårdnadsarbetet
• tillämpa evidensbasead vård och relevanta forskningsresultat i patienters omvårdnad
• kunna värdera och implementera teorier och modeller tillämpliga för arbete i en medicin/kirurgisk verksamhet samt reflektera över sitt eget etiska förhållningssätt
• analysera och reflektera över specialistsjuksköterskans roll i samband med omvårdnad av patienter under de medicinska/kirurgiska sjukdomarnas olika skeden
• med förståelse för den egna rollen samt för det interprofessionella teamarbetet inom medicinsk/kirurgisk vård kunna teoretisera över specialistsjuksköterskans professionella kompetens

Innehåll

Patientsäkerhet
• vårdens riskområde (t.ex. vårdhygien, läkemedelsrelaterade problem, övergångar i vårdkedjan)
• patientens delaktighet
• säkerhetskultur
• metoder för säkerhetsarbete i medicinsk teknik

Specialistsjuksköterskans yrkesroll och ansvar
• interprofessionella relationer
• ledarskap och kommunikation
• forskning och utveckling
• etik

Metoder för att utveckla vården
• Förbättringsarbete
• Evidensbaserad vård

Studenten ska självständigt kunna generalisera inhämtad kunskap och kunna reflektera om och planera för att implementera detta i den egna verksamheten.

Arbetsformer

Kursen ges som campusutbildning med hjälp av en nätbaserad kommunikationsplattform.
Arbetsformerna syftar till att integrera teoretisk kunskap i klinik och klinisk kunskap i teori samt att integrera omvårdnadsvetenskap.

Arbetsformerna som är studentaktiverande syftar till att uppnå fördjupad självständighet och kritiskt förhållningssätt. Arbetsformerna innebär hög aktivitet av eget kunskapssökande och problemlösning, kritisk reflektion och analys. Studenten arbetar inom kursens tre teman (patientsäkerhet, specialistsjuksköterskans roll och ansvar samt metoder för att utveckla omvårdnad) med strukturerad webbaserad loggbok där även områden som interprofessionalism, etik, jämställdhet och kulturell mångfald ska integreras.
I kursen kan följande arbetsformer tillämpas: föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, webbaserade hjälpmedel såsom virtuella patienter, simuleringsövningar på Kliniskt träningscentrum samt studier i klinik. Verksamhetsintegrerat lärande är alltid obligatorisk, i övrigt hänvisas till kursschema där obligatoriska moment är angivna. Vid frånvaro från obligatoriska moment hänvisas till kursansvarig lärare.

Examination

Kursen examineras genom 1) en individuell skriftlig examination, där studenten utgående från kursens lärandemål ska utforma ett riktlinjedokument eller ett PM för ett kliniskt problem eller en klinisk situation relevant för studentens arbetsplats (eller motsvarande). I examinationen ingår att teoribasera riktlinjen/PMet samt utforma en plan för implementering, utvärdering och uppföljning i klinisk miljö, samt 2) genom en praktisk examination på KTC där studentens agerande bedöms utifrån ett simulerat scenario innehållande risk för patientskada.
För betyget godkänd krävs att lärandemålen är uppfyllda, vilket innebär godkänt resultat vid samtliga examinationer, deltagande i obligatoriska delar samt att loggboken är komplett ifylld. Betyg sätts av examinator.

För samtliga examinationer gäller att student har rätt att deltaga vid sammanlagt sex provtillfällen. Student som saknar godkänt resultat efter två genomförda provtillfällen kan erbjudas att gå kurs ytterligare en gång.
Tidpunkter för prov anges vid kursstart.

Litteratur och övriga läromedel

Medical-surgical nursing : assessment and management of clinical problems Lewis, Sharon Mantik
Polit, Denise F.; Beck, Cheryl Tatano Nursing research : generating and assessing evidence for nursing practice
Lindh, Marion; Sahlqvist, Lena Säker vård : att förebygga skador och felbehandlingar inom vård och omsorg
Johnsson, Lars-Åke Den nya patientsäkerhetslagen och patientens rättigheter : handbok för ombud och vårdpersonal
Sharp, Lena Effektiv kommunikation för säkrare vård
Benner, Patricia E.; Tanner, Christine A.; Chesla, Catherine A. Expertise in nursing practice : caring, clinical judgment & ethics
McCormack, Brendan; McCance, Tanya Person-centred nursing : theory and practice
Personcentrerad omvårdnad i teori och praktik Personcentrerad omvårdnad Edvardsson, David
Patientundervisning och patienters lärande Svensk sjuksköterskeförening
Carpenito-Moyet, Lynda Juall Handbook of nursing diagnosis
Omvårdnadsdiagnoser enligt NANDA : definitioner och klassifikation 2009-2011 Herdman, T. Heather
Björvell, Catrin; Björvell, Catrin Sjuksköterskans journalföring och informationshantering : en praktisk handbok
Willman, Ania; Stoltz, Peter; Bahtsevani, Christel Evidensbaserad Omvårdnad
Kvalitetsindikatorer inom omvårdnad Idvall, Ewa
Wood, Marilynn J.; Kerr, Janet C. Basic steps in planning nursing research : from question to proposal
Jacobsen, Kathryn H. Introduction to health research methods : a practical guide
Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik Wiklund Gustin, Lena; Bergbom, Ingegerd
Ytterligare kurslitteratur tillkommer i form av vetenskapliga artiklar, riktlinjer, styrdokument etc.