Kursplan för

Omvårdnad och behandling av personer med sår, 7,5 hp

Nursing Care and Treatment for People With Ulcers, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT18 , HT21 , HT22
Kurskod
2SP048
Kursens benämning
Omvårdnad och behandling av personer med sår
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2018-02-07
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2022-03-15
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2022

Särskild behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Alternativt pågående studier på Specialistsjuksköterskeprogram vid Karolinska Institutet.

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten ska fördjupa sina kunskaper och färdigheter inom området omvårdnad och sårbehandling hos personer med akuta och svårläkta sår.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • beskriva hudens anatomi och normal sårläkningsprocess
 • förklara riskfaktorer och uppkomstmekanismer vid förekomst av akuta och svårläkta sår
 • redogöra för och analysera sambandet mellan olika riskfaktorer som kan påverka uppkomst av sår och sårläkning
 • bedöma, analysera och reflektera över livskvalité och psykosociala aspekters inverkan på läkningsförlopp hos personer med akuta och svårläkta sår
 • identifiera och föreslå preventiva åtgärder utifrån aktuell forskning och evidensbaserade metoder
 • bedöma sår utifrån anamnes och status och med hänsyn till detta tillämpa relevant sårbehandling vid olika typer av sår
 • upprätta en vårdplan för läkning av sår utifrån ett personcentrerat förhållningssätt
 • tillämpa evidensbaserad kunskap om uppkomstmekanismer och sårstatus för att kunna välja, analysera och dokumentera omvårdnadsbehandling utifrån ett helhetsperspektiv

Innehåll

Kursen behandlar:

 • hudens anatomi och normala sårläkningsprocess
 • riskfaktorer och uppkomstmekanismer vid akuta och svårläkta sår
 • livskvalitet - psykosociala aspekter på sår och sårbehandling
 • preventiva åtgärder för att förhindra uppkomst av sår
 • omvårdnadsåtgärder vid sårbehandling
 • hygieniska principer vid sårbehandling
 • dokumentation av sår och sårbehandling
 • patientundervisning samt aktuell forskning och utveckling
 • praktiska övningar med dopplerdiagnostik och kompressionsbehandling

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärandet. Arbetsformerna syftar till ett aktivt kunskapssökande, problemlösning, kritisk analys och reflektion. Arbetsformer är föreläsningar, gruppdiskussioner, färdighetsträning, seminarier och självstudier samt individuella studieuppgifter och arbete i grupp. Deltagande vid seminarier är obligatoriskt.

Examination

Examinationen sker genom individuell skriftlig examination. Färdighetsträning examineras genom praktisk demonstration.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Detta gäller inte då kursen har upphört eller genomgått större förändringar. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle.
​Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Digital examination som öppnats räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället. Examinator bedömer om en student har särskilda skäl för förseningen. Examinator ges möjlighet att fatta beslut om komplettering av examinationsunderlag för att uppnå godkänt resultat. Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar eller där kurslitteraturen förändrats väsentligt tillhandahålls minst tre ytterligare examinationstillfällen (utöver ordinarie) på det tidigare innehållet respektive den tidigare litteraturen under en tid av minst ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursen är en kopia av 2QA323 Omvårdnad och behandling av personer med sår 7,5hp. Kursen ersätter 2SP043 Sår och sårbehandling.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Pediatrisk omvårdnad Hallström, Inger; Lindberg, Tor
Sjöberg, Folke; Östrup, Leif Brännskador
Lindholm, Christina Sår
Sterner, Eila Pressure ulcers – role of the nurse to improve patient safety adress till avhandling
Vårdhandboken
Svårläkta sår hos äldre- prevention och behandling
Vensjukdomar Norgren, Lars
Fagerdahl, Ann-Marie Negative pressure wound therapy : treatment outcomes and the impact on the patient's health-related quality of life
Friman, Anne Samverkan och lärande kring sårbehandling : erfarenheter från olika professionsperspektiv i primärvård och utbildning
Sterner, Eila; Andersson, Kamilla Regionalt vårdprogram : trycksår, prevention och behandling
Sterner, Eila; Dufva, Susanne Sårbehandling 2021/2022 : katalog över sårprodukter
EWMA dokument och vetenskapliga artiklar tillkommer