Kursplan för

Omvårdnad och behandling av personer med sår, 7,5 hp

Nursing Care and Treatment for People With Ulcers, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2018.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT18 , HT21 , HT22
Kurskod
2SP048
Kursens benämning
Omvårdnad och behandling av personer med sår
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2018-02-07
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2018-04-19
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2018

Särskild behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Alternativt pågående studier på Specialistsjuksköterskeprogram vid Karolinska Institutet.

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten ska fördjupa sina kunskaper och färdigheter inom området omvårdnad och sårbehandling hos personer med akuta och svårläkta sår.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • Identifiera och beskriva de olika faserna i normal sårläkning, analysera och dra slutsatser om faktorer som påverkar dessa läkningsfaser
 • Identifiera, bedöma och analysera läkningshämmande faktorer som påverkar sårläkning
 • Förklara riskfaktorer och uppkomstmekanismer vid förekomst av akuta och svårläkta sår
 • Bedöma, analysera och reflektera över livskvalité och psykosociala aspekters inverkan på läkningsförlopp hos personer med akuta och svårläkta sår
 • Identifiera och föreslå preventiva åtgärder utifrån aktuell forskning och evidensbaserade metoder
 • Tillämpa evidensbaserad kunskap om uppkomstmekanismer och sårstatus för att kunna välja, analysera och dokumentera omvårdnadsbehandling utifrån ett helhetsperspektiv.  

Innehåll

Kursen behandlar:

 • Normal sårläkning
 • Riskfaktorer och uppkomst
 • Uppkomstmekanismer vid akuta och svårläkta sår
 • Omvårdnadsåtgärder vid sårbehandling
 • Hygieniska principer vid sårläkning
 • Livskvalitet - psykosociala aspekter på sår och sårbehandling
 • Dokumentation
 • Patientundervisning samt aktuell forskning och utveckling
 • Praktiska övningar med dopplerdiagnostik och kompressionsbehandling

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärandet. Arbetsformerna syftar till ett aktivt kunskapssökande, problemlösning, kritisk analys och reflektion. Arbetsformerna är föreläsningar, gruppdiskussioner, färdighetsträning, seminarier och självstudier samt individuella studieuppgifter och arbete i grupp förekommer.

Deltagande i seminarier och grupparbeten är obligatoriskt. Vid frånvaro från obligatoriska delar sker kompensation efter samråd med examinator/kursansvarig. Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisning kan inte studieresultaten slutrapporteras.

Examination

Examinationen sker genom individuell skriftlig examination.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda provtillfällen kan erbjudas att gå moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle.  Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. 
 

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.
Kursen ersätter 2SP043 Sår och sårbehandling.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Baranoski, S; Ayello, E Wound Care Essentials: practice principles
Ebbeskog, Britt Elderly patients with slow-healing leg ulcers : an embodied suffering
Kvalitetsindikatorer inom omvårdnad Idvall, Ewa
Lindholm, Christina Sår
Pediatrisk omvårdnad Hallström, Inger; Lindberg, Tor
Sjöberg, Folke; Östrup, Leif Brännskador
Sterner, Eila; Andersson, Kamilla Regionalt vårdprogram : trycksår, prevention och behandling
Sårbehandling 2017 / 2018 : katalog över sårprodukter Grauers, Margareta; Lindholm, Christina
Vensjukdomar Norgren, Lars
Ytterligare artiklar kan komma att delas ut under kursens gång