Kursplan för

Att utvecklas till tandläkare - Teamsamarbete, 1,5 hp

To become a dentist - Teamwork, 1,5 credits

Denna kurs är nedlagd, för mer information se rubriken Övergångsbestämmelser i den sista versionen av kursplanen.

Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT09 , HT14 , HT15
Kurskod
2TL015
Kursens benämning
Att utvecklas till tandläkare - Teamsamarbete
Hp
1,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Odontologi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Programnämnden för tandläkarprogrammet
Datum för fastställande
2009-10-15
Reviderad av
Utbildningsnämnden DENTMED
Senast reviderad
2021-03-23
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2015

Särskild behörighet

För tillträde till termin 5 krävs att samtliga kurser på termin 1 till 4 är godkända.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten:
  • kunna bedöma samt känna till vilka krav som ställs på de olika arbetsmomenten (avtryck, modell och konstruktion) vid protetiskt arbete.
  • känna till orsaker till bristfällig passform hos en protetisk konstruktion samt hur man åtgärdar detta.
  • förstå och förklara moment som utförs av övrig tandvårdspersonal (tandtekniker och tandsköterska) vid protetiskt arbete.
  • förstå att god kommunikation i det interprofessionella samarbetet med övrig tandvårdspersonal är en förutsättning för ett lyckat protetiskt behandlingsresultat.

Innehåll

Föreläsningar/seminarier/demonstrationer omfattande kommunikation och teamsamarbete mellan tandläkare-tandtekniker respektive tandläkare-tandsköterska, tandteknikerns och tandsköterskans roll och arbete vid protetiska behandlingar.

Praktiska övningar gällande bedömning av olika moment vid protetiska arbeten.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, demonstrationer samt obligatoriska grupparbeten och praktiska övningar i bedömning av protetiska arbeten.

Examination

Obligatorisk närvaro på de praktiska övningarna. Missade tillfällen skall kompenseras genom restuppgift från kursgivaren.

Begränsning av antal prov- eller praktiktillfällen.
Om studentens examination inte blir godkänd får studenten ytterligare 2 försök. Därefter rekommenderas studenten att gå om kursen, och ges ytterligare 3 examinationstillfällen. Är studenten inte godkänd efter 6 försök ges inte någon mer kursplats på kursen. (HF 6 kap. 11a§).

Övergångsbestämmelser

Kursen är nedlagd och gavs för sista gången HT20. Examination enligt denna kursplan ges sista gången VT21/HT21 för studenter som inte fullföljt kursen med godkänt resultat.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering
Kursvärdering genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk kurslitteratur

Kompendier utformade av kursgivaren.