Kursplan för

Klinisk odontologi 6, 11,5 hp

Clinical Odontology 6, 11,5 credits
Denna kurs är nedlagd, för mer information se rubriken Övergångsbestämmelser i den sista versionen av kursplanen.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT11 , HT13 , HT14 , VT15 , HT17 , HT18 , HT20 , HT21
Kurskod
2TL034
Kursens benämning
Klinisk odontologi 6
Hp
11,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Odontologi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Programnämnd 10
Datum för fastställande
2011-07-06
Reviderad av
Utbildningsnämnden DENTMED
Senast reviderad
2022-03-24
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2021

Särskild behörighet

För tillträde till kursen krävs att samtliga kurser på termin 1 till 4, samt kursen Klinisk odontologi 3 är godkända.

Student som underkänts på den kliniska färdighetsträningen till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig att återuppta den kliniska färdighetsträningen först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Kursen innehåller 7 moment

Cariologi 6, 1,1 hp
Studenten ska efter kursen kunna:

 • Visa fördjupad kunskap om och diskutera kariessjukdomen, dess orsaker, diagnostisering och behandling utifrån patientens orala hälsotillstånd och hans eller hennes allmänna hälsotillstånd
 • Självständigt genomföra individanpassad cariologisk sjukdoms- och profylaxbehandling efter individuell cariologisk utredning
 • Självständigt göra en prognos för patientens framtida kariesutveckling och utifrån det föreslå program för uppföljning.
 • Utföra relevant restaurativ/profylaktisk terapi för varje individuell kariesskada
 • Självständigt utvärdera resultatet av genomförd cariologisk sjukdomsbehandling och restaurativ/profylaktisk terapi
 • Självständigt diagnostisera komplikationer efter cariologiska behandlingar och genomföra relevant behandling

Endodonti 5, 0,5 hp
Studenten ska efter kursen kunna:

 • Analysera och redogöra för prognosstyrande faktorer som påverkar val av rehabiliterande behandling
 • Redogöra för komplikationer vid endodontisk behandling och föreslå adekvata åtgärder samt ha kunskap om när en patient ska remitteras till specialist
 • Visa empatisk förmåga samt kunna kommunicera och etablera god kontakt med patienter, medarbetare och företrädare för sjuk- och tandvården
 • Föreslå endodontiska behandlingsalternativ anpassade efter patientens ekonomiska, sociala och allmänmedicinska förutsättningar
 • Redogöra för indikationer för användning av analgetika och antibiotika i endodontisk behandling
 • Söka ny kunskap inom ämnesområdet och kritiskt granska och värdera vetenskaplig evidens för behandling av sjukdomar i tandpulpan och periradikulära vävnaderna

Protetik 4, 3,9 hp
Studenten ska efter kursen kunna:

 • Självständigt planera och utföra preparationer, avtryckstagning och käkregistrering för såväl tandstödd- som avtagbar protetisk behandling
 • Självständigt beskriva och beställa en protetisk konstruktion från tandtekniskt laboratorium
 • Självständigt prova, bedöma kvalitet och funktion och vid behov föreslå åtgärder för justering av protetisk konstruktion
 • Självständigt slipa in protetiska konstruktioner för att uppnå optimal funktion
 • Självständigt i journalen dokumentera genomförd protetisk behandling innefattande rutiner för tandtekniska beställningssedlar och materialbeskrivning
 • Tillämpa föreskrifter som reglerar det Svenska tandvårdsstödet för patienter med protetiska vårdbehov
 • Självständigt bedöma funktion, estetik och prognos för tidigare utförd protetisk behandling samt föreslå adekvata åtgärder
 • Sammanställa en bedömning efter varje avslutad behandling och med den som bakgrund utforma en plan för revision
 • Visa kunskap om och tillämpa föreskrifter som reglerar det Svenska tandvårdsstödet för patienter med protetiska vårdbehov
 • Visa kunskap om de användna dentala materialens biologiska effekter
 • Visa fördjupad kunskap om tandtekniska tillverkningsprocesser och dess miljöpåverkan
 • Bedöma den protetiska behandlingens svårighetsgrad och komplexitet
 • Redogöra för protetiska behandlingsalternativ för patienter med medfödda och förvärvade orofaciala vävnadsförluster och med omfattande vårdbehov

Orofacial smärta och käkfunktion 4, 2,9 hp
Studenten ska efter kursen kunna:

 • Visa kunskap om evidensbaserade behandlingsmetoder, prognosbedömning och kompletterande utredningar och remisser
 • Självständig utreda patient med smärttillstånd inom det orofaciala området
 • Självständigt dokumentera en klinisk utredning av patient med smärttillstånd inom det orofaciala området
 • Självständigt upprätta en terapiplan, behandla och utvärdera patient med smärttillstånd inom det orofaciala området
 • Självständigt differentialdiagnostisera odontogena smärttillstånd från andra icke odontogena tillstånd
 • Självständigt reflektera kring, kritiskt granska och bedöma resultatet av genomförd behandling av patienter med problem inom ämnesområdet orofacial smärta och käkfunktion 

Implantologi 4, 1 hp
Studenten ska efter kursen kunna:

 • Visa kunskap om indikationer för såväl fast som avtagbar protetik samt implantatprotetik samt kunna erbjuda patienten alternativa behandlingsförslag
 • Under handledning genomföra implantatprotetisk terapiplanering
 • Kontrollera och justera protetiska ersättningar under läkningsfasen efter implantatoperationen
 • Ta avtryck och utföra käkregistrering för singel- och delimplantat
 • Prova, bedöma och montera protetiska konstruktioner
 • Utföra röntgenkontroll av implantatstödd protetik
 • Identifiera en korrekt ocklusion/artikulation samt vid behov utföra nödvändiga korrigeringar
 • Informera och instruera om lämpliga hygienrutiner

Akuttandvård 1, 1,5 hp
Studenten ska efter kursen kunna:

 • Omhänderta patienter med akut behandlingsbehov med ett etiskt och empatiskt förhållningssätt som också beaktar människors rätt till vård på lika villkor
 • Diagnostisera akuta orala tillstånd och föreslå samt under handledning genomföra adekvat behandling
 • Redogöra för och föreslå adekvat läkemedelsadministration för patient med akuta orala tillstånd
 • Under handledning differentialdiagnostisera mellan odontogena och icke odontogena smärttillstånd och genomföra adekvat behandling/omhändertagande
 • Visa kunskap om debiteringsrutiner enligt Tandvårdsstödet
 • Bedöma och redogöra för akuta orala tillstånd och utförda behandlingar inklusive material och dess inverkan på patientens allmänhälsa

Integrerad klinisk vuxentandvård 6, 0,6 hp
Studenten ska efter kursen kunna:

 • Visa empatisk förmåga och på ett professionellt och reflekterande sätt kommunicera och omhänderta patienter
 • Visa omdöme att arbeta så att patientsäkerheten inte äventyras
 • Visa ett respektfullt uppträdande mot patienter, andra studenter, lärare och personal
 • Med beaktande av människors rätt till vård på lika villkor genomföra behandling präglat av en helhetssyn på individens vårdbehov som också inkluderar sociala och ekonomiska faktorer
 • Självständigt göra övergripande terapiförslag innefattande såväl sjukdomsinriktad som rehabiliterande behandlingsfas för patienter med omfattande behandlingsbehov
 • Självständigt prioritera, analysera, planera och redovisa pågående och planerad behandling på tilldelade patienter
 • Visa kunskap om och värdera hur användna material och produkter i den valda terapin påverkar munhälsa, allmänhälsa och miljö
 • Visa kunskap om och självständigt kunna tillämpa Tandvårdsstödet på utförda behandlingar

Cariologi 6, 1.1 hp

Betygsskala: GU
 • Verksamhetsförlagd klinisk färdighetsträning med egen patientbehandling

Endodonti 5, 0.5 hp

Betygsskala: GU
 • Verksamhetsförlagd klinisk färdighetsträning med egen patientbehandling

Protetik 4, 3.9 hp

Betygsskala: GU
 • Föreläsningar omfattande teori inom fast och avtagbar protetik
 • Terapiplaneringsseminarier
 • IT-baserat studiematerial avseende fast och avtagbar protetik
 • Verksamhetsförlagd klinisk färdighetsträning med egen patientbehandling

Orofacial smärta och käkfunktion 4, 2.9 hp

Betygsskala: GU
 • Demonstrationer med praktiska tillämpningsövningar
 • Verksamhetsförlagd klinisk färdighetsträning i undersökningsmetodik och omhändertagande av patienter med problem inom ämnesområdet orofacial smärta och käkfunktion samt behandling och uppföljning av dessa.

Implantologi 4, 1.0 hp

Betygsskala: GU
 • Terapiplaneringsseminarier
 • Verksamhetsförlagd klinisk färdighetsträning med egen patientbehandling

Akuttandvård 1, 1.5 hp

Betygsskala: GU
 • Föreläsningar i akuttandvård
 • Verksamhetsförlagd klinisk färdighetsträning på klinikens akutmottagning
 • Reflektionsseminarium i samband med kliniskt arbete

Integrerad klinisk vuxentandvård 6, 0.6 hp

Betygsskala: GU
 • Kliniska kompetenser i kursens ingående ämnen utifrån en helhetssyn på patienten.

Arbetsformer

Cariologi 6, 1,1 hp

 • Klinisk färdighetsträning

Den kliniska färdighetsträningen är obligatorisk.
 

Endodonti 5, 0,5 hp

 • Klinisk färdighetsträning

Den kliniska färdighetsträningen är obligatorisk.

Protetik 4, 3,9 hp

 • Föreläsningar
 • Seminarier
 • Klinisk färdighetsträning

Seminarier och klinisk färdighetsträning är obligatoriska.

Orofacial smärta och käkfunktion 4, 2,9 hp

 • Demonstrationer
 • Klinisk färdighetsträning
 • Seminarier

Seminarier, gruppövningar, kliniska demonstrationer samt färdighetsträningen obligatoriska.

Implantologi 4, 1,0 hp

 • Klinisk färdighetsträning

Den kliniska färdighetsträningen är obligatorisk.

Akuttandvård 1, 1,5 hp

 • Föreläsningar
 • Seminarier
 • Klinisk färdighetsträning

Seminarier och klinisk färdighetsträning är obligatoriska.
 

Integrerad klinisk vuxentandvård 6, 0,6 hp

 • Utvecklingssamtal
 • Klinisk färdighetsträning

Den kliniska färdighetsträningen är obligatorisk.

För samtliga moment gäller:
Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Cariologi 6, 1,1 hp

 • Klinisk prestation
 • Strukturerat praktiskt prov (OSCE - Objective Structured Clinical Examination)

Endodonti 5, 0,5 hp

 • Klinisk prestation
 • Strukturerat praktiskt prov (OSCE - Objective Structured Clinical Examination)
 • Skriftlig inlämningsuppgift

Protetik 4, 3,9 hp

 • Klinisk prestation
 • Strukturerat praktiskt prov (OSCE - Objective Structured Clinical Examination)

Orofacial smärta och käkfunktion 4, 2,9 hp

 • Skriftlig inlämningsuppgift
 • Muntlig examination
 • Strukturerat praktiskt prov (OSCE - Objective Structured Clinical Examination)

Implantologi 4, 1,0 hp

 • Klinisk prestation
 • Strukturerat praktiskt prov (OSCE - Objective Structured Clinical Examination)

Akuttandvård 1, 1,5 hp

 • Klinisk prestation
 • Strukturerat praktiskt prov (OSCE - Objective Structured Clinical Examination)

Integrerad klinisk vuxentandvård 6, 0,6 hp

 • Klinisk prestation
 • Skriftlig examination 

För samtliga moment gäller:
För godkänt resultat krävs närvaro vid obligatoriska utbildningsinslag.
 
Begränsning av antal prov- eller praktiktillfällen
Icke-kliniska examinationer: Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen.  Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.
Kliniska examinationer: studenten har rätt att genomgå kliniska moment två gånger.

Avbryta den kliniska färdighetsträningen:
Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students kliniska färdighetsträning om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När den kliniska färdighetsträningen avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på den kliniska delen av kursen. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till att återuppta klinisk färdighetsträning på denna kurs. Kunskapskontroller inom handlingsplan begränsas till tre tillfällen.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Kursen ges för sista gången HT22 och läggs därefter ner. Examination enligt denna kursplan ges sista gången HT23 för studenter som inte fullföljt kursen med godkänt resultat.

Litteratur och övriga läromedel

Cariologi 6 - Obligatorisk litteratur

Kidd, Edwina A. M Essentials of dental caries: the disease and its management
Lamont, Richard J. Oral microbiology and immunology
SBU - Statens beredning för medicinsk utvärdering - Att förebygga karies - en evidensbaserad kunskapssamanställning, 2002.

SBU - Statens beredning för medicinsk utvärdering - Metoder för kariesdetektion, 2007.

Kliniska anvisningar för Studenternas vuxenklinik

Cariologi 6 - Rekommenderad litteratur

Fejerskov, Ole.; Kidd, Edwina A. M. Dental caries : the disease and its clinical management
Mjör, Ivar Andreas Pulp-dentin biology in restorative dentistry
Datorsimulerade WEB-SP-fall (http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=17593&l=en)
Kunskapsdokument från (KDM) Socialstyrelsen. Webbsida: www.sos.se/kdm/

Endodonti 5 - Obligatorisk litteratur

Bjørndal, Lars; Kirkevang, Lise-Lotte; Whitworth, John M. Textbook of endodontology
Kurskompendier
Kliniska anvisningar för Studenternas vuxenklinik
Digitalt på intranätet tillgängligt filmat undervisningsmaterial

Protetik 4 - Obligatorisk litteratur

Allen, P. Finbarr; McCarthy, Sean Complete dentures: from planning to problem solving
Jepson, Nicholas J. A. Removable partial dentures
Partiell plattprotetik Bergman, Bo; Stenman, Evert
A textbook of fixed prosthodontics : the Scandinavian approach Nilner, Krister; Karlsson, Stig; Dahl, Bjørn L.
Milleding, Percy Kurskompendier. Kron- och broprotetisk preparationslära
Pamenius et al Tandtekniska och kliniska anvisningar för framställning av helprotes

Protetik 4 - Rekommenderad litteratur

Milleding, Percy G.; Molin, Margareta; Karlsson, Stig Dentala helkeramer i teori och klinik
Rosenstiel, Stephen F.; Land, Martin F.; Fujimoto, Junhei, Contemporary fixed prosthodontics,

Orofacial smärta och käkfunktion 4 - Obligatorisk litteratur

Okeson, Jeffrey P. Management of temporomandibular disorders and occlusion
Kompendier som har utarbetats speciellt för kursen och utvalda artiklar.

Implantologi 4 - Obligatorisk litteratur

Rosenstiel, Stephen F.; Land, Martin F.; Fujimoto, Junhei, Contemporary fixed prosthodontics,
Kurskompendier från preklinisk implantologi. Produktkataloger

Akuttandvård 1 - Obligatorisk litteratur

Jinghede, Anna; Johnson, Gunilla Handbok i akut tandvård

Integrerad klinisk vuxentandvård 6 - Obligatorisk litteratur

Kliniska anvisningar för Studenternas Vuxenklinik
Kompendier