Kursplan för

Att utvecklas till tandläkare 5, 3 hp

To Become a Dentist 5, 3 credits
Denna kurs är nedlagd, för mer information se rubriken Övergångsbestämmelser i den sista versionen av kursplanen.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT12 , VT18 , VT22
Kurskod
2TL041
Kursens benämning
Att utvecklas till tandläkare 5
Hp
3 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Odontologi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
PN 10
Datum för fastställande
2011-11-15
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2012

Särskild behörighet

Enligt utbildningsplanen

Mål

Studenten skall efter avslutad kurs - kunna tillämpa gruppdynamiska processer och ledarskap för att utveckla lagarbete och samverkan i tandvården. - kunna redogöra för administrativa och ekonomiska rutiner för verksamhet i allmän och privat tandvård - kunna redogöra för och förstå den arbetsrättsliga lagstiftningen samt kunna handlägga fackliga och juridiska frågor som arbetsledare i tandvårdsteamet - kunna olika hälsoekonomiska teorier och värdera förekommande problemställningar inom tandvården - ha kunskap om och förståelse för vikten av självreflektion och livslångt lärande för att lyckas i tandläkaryrket - kunna redogöra för, reflektera över och analysera sina möjligheter, förmågor och ambitioner i sin egen karriärplanering.

Innehåll

Under kursen kommer följande frågor att belysas och diskuteras: • ledarskap i tandvårdsteamet. • teamledarens roll i tandläkarpraktiken, • tandläkarpraktikens ekonomi och administration, • aktuella arbetsmarknadslagar, avtal och andra för verksamheten centrala juridiska frågor . • fackliga frågor aktuella för tandvårdspraktikens arbetsledare. Vidare kommer hälsoekonomi och vårdprioriteringar gås igenom och diskuteras. I en uppsats skall studenten visa att han/hon har förståelse för vikten av självreflektion och livslångt lärande för sin vidareutveckling inom tandläkaryrket. Uppsatsen skall också spegla studentens upplevelse av sina fem år i utbildning till tandläkareexamen.

Arbetsformer

Kursen omfattar föreläsningar, seminarier och gruppövningar samt uppsatsskrivning.

Examination

Examination sker genom uppsatsskrivning. Uppsatsen diskuteras i särskilt avslutningsseminarium. Begränsning av antal prov- eller praktiktillfällen Om studenten inte blir godkänd får studenten ytterligare 2 försök, med i första hand förnyad skrivuppgift. Därefter rekommenderas studenten gå om kursen, och ges ytterligare 3 tentamenstillfällen. Är studenten inte godkänd efter 6 försök ges inte någon mer kursplats på kursen. (HF 6 kap. 11a§).

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ned eller genomgår större förändringar erbjuds examination enligt tidigare litteraturlista och lärandemål högst ett läsår efter genomförd revision/nedläggning.

Övriga föreskrifter

Seminarier, gruppövningar och uppsatsskrivning är obligatoriska. Kursvärdering genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Litteratur och övriga läromedel

Att utvecklas till tandläkare 5 - Obligatorisk litteratur

Administration av sjukhus : etik, moral, praktik : en exempelsamling med kommentarer Andrén-Sandberg, Åke
Holmberg, Kristin; Söderlind, Eva Leda genom att dela : om delat ledarskap i praktiken
Osynligt och självklart? : en antologi med exempel på ledarskap i undervisning och lärande i högre utbildning Bommenel, Elin; Irhammar, Malin
Schutz, Will Den goda organisationen : en modell för utveckling av människor, grupper och organisationer Almkvist, Sune; Bengtsson, Niclas