Kursplan för

Att utvecklas till tandläkare 5, 3 hp

To Become a Dentist 5, 3 credits
Denna kurs är nedlagd, för mer information se rubriken Övergångsbestämmelser i den sista versionen av kursplanen.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT12 , VT18 , VT22
Kurskod
2TL041
Kursens benämning
Att utvecklas till tandläkare 5
Hp
3 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Odontologi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
PN 10
Datum för fastställande
2011-11-15
Reviderad av
Utbildningsnämnden DENTMED
Senast reviderad
2022-10-18
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2022

Särskild behörighet

För tillträde till kursen krävs att samtliga kurser på termin 1 till 4, samt kursen Klinisk odontologi 3, är godkända.

Mål

Studenten skall efter avslutad kurs kunna:

 • Tillämpa gruppdynamiska processer och ledarskap för att utveckla lagarbete och samverkan i tandvården
 • Redogöra för det statliga tandvårdsstödet
 • Redogöra för administrativa och ekonomiska rutiner för verksamhet i allmän och privat tandvård
 • Redogöra för och förstå den arbetsrättsliga lagstiftningen samt handlägga fackliga och juridiska frågor som arbetsledare i tandvårdsteamet
 • Redogöra för olika hälsoekonomiska teorier och värdera förekommande problemställningar inom tandvården
 • Uppvisa kunskap om och förståelse för vikten av självreflektion och livslångt lärande för att lyckas i tandläkaryrket
 • Redogöra för, reflektera över och analysera sina möjligheter, förmågor och ambitioner i sin egen karriärplanering.

Innehåll

 • Ledarskap i tandvårdsteamet.
 • Teamledarens roll i tandläkarpraktiken
 • Tandläkarpraktikens ekonomi och administration
 • Aktuella arbetsmarknadslagar, avtal och andra för verksamheten centrala juridiska frågor
 • Fackliga frågor aktuella för tandvårdspraktikens arbetsledare
 • Hälsoekonomi och vårdprioriteringar
 • Självreflektion och livslångt lärande

Arbetsformer

Kursen omfattar föreläsningar, seminarier och gruppövningar samt projektarbete.

Samtliga undervisningsinslag är obligatoriska.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Examination sker genom skriftlig redovisning av projektarbete.
 
För godkänt resultat krävs även närvaro vid obligatoriska utbildningsinslag.
 
Begränsning av antal prov- eller praktiktillfällen
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen.  Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Kursen ges för sista gången VT23 och läggs därefter ner. Examination enligt denna kursplan ges sista gången VT24 för studenter som inte fullföljt kursen med godkänt resultat.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Tandvårdsstödet
Kompendier delas på lärplattformen Canvas.

Rekommenderad litteratur

Carlzon, Jan Riv pyramiderna! : en bok om den nya människan, chefen och ledaren Lagerström, Tomas