Kursplan för

Professionell utveckling 2 - patienten, 4,5 hp

Professional Development 2 - The Patient, 4,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2024.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT20 , HT21 , HT22 , HT23 , HT24
Kurskod
2TL055
Kursens benämning
Professionell utveckling 2 - patienten
Hp
4,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Odontologi 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Utbildningsnämnden DENTMED
Datum för fastställande
2020-03-23
Reviderad av
Utbildningsnämnden DENTMED
Senast reviderad
2024-03-21
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2024

Särskild behörighet

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat i kursen Oral biomedicin 1 samt godkänt resultat i momenten Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 1, Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 2, samt Anatomi: Huvud/Hals i kursen Organsystemens struktur och funktion.

Mål

Efter genomgången kurs kan studenten:

 • Beskriva och förklara den orala hälsans nivå och fördelning i samhället och mellan grupper, med utgångspunkt i bestämningsfaktorer för hälsa.
 • Reflektera över hur en patients livssituation och andra hälsorelaterade faktorer kan påverka deras tandhälsa.
 • Beskriva samverkan mellan tandvård och primärvård för att uppnå ett effektivt omhändertagande av patienten och förebygga ohälsa/främja tandhälsa. 
 • Förklara och reflektera över hur en kan arbeta normkritiskt och hur normkritisk vård kan bidra till en mer jämlik hälsa.
 • Redogöra för omfattning och konsekvenser av, samt indikationer på våldsutsatthet.
 • Reflektera kring hur personcentrerad vård kan tillämpas i mötet med patienter i tandvården. 
 • Uppvisa färdigheter i att genomföra ett anamnestiskt samtal med ett personcentrerat förhållningssätt.
 • Utföra hjärt-lungräddning (HLR).

Innehåll

 • Grundläggande folkhälsovetenskap
 • Hälsans bestämningsfaktorer och deras betydelse för tandhälsa
 • Samverkan tandvård-primärvård
 • Normkritik
 • Våld i nära relationer samt kopplingen mellan våld och ohälsa
 • Personcentrerad vård och bemötande i tandvården
 • Hälsokommunikation och anamnestagande
 • HLR

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier samt praktiska övningar.

Examination

Examination: Skriftliga inlämningsuppgifter samt praktiskt prov.
Obligatorier: Webbkurs om våld (Nationellt centrum för kvinnofrid), seminarier, praktiska övningar i HLR och samtalsmetodik, samt temadag med grupparbete och redovisning om samverkan tandvård-primärvård. 

För att få genomföra det praktiska provet ska studenten först ha deltagit på obligatoriskt förberedande seminarium med praktiska övningar.

Vid underkänd inlämningsuppgift kan möjlighet till komplettering ges för att uppnå godkänt betyg. Försenad inlämning av den skriftliga uppgiften kan påverka möjligheten att bli bedömd under kurstillfället.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.
 
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.
 
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår större förändringar erbjuds examination enligt tidigare litteraturlista och lärandemål högst ett läsår efter genomförd revision/nedläggning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Pellmer Wramner, Kristina; Wramner, Bengt; Wramner, Håkan Grundläggande folkhälsovetenskap
Nationella riktlinjer för tandvård: Stöd för styrning och ledning
Att fråga om våldsutsatthet som en del av anamnesen
Våld och hälsa : en befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa
Våld : handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer
Att mötas i hälso och sjukvård : ett utbildningsmaterial för reflektion om bemötande och jämlika villkor
Rapporter och vetenskapliga artiklar tillkommer.

Rekommenderad litteratur

Holmberg, Johan; Stalby, Magnus Samtal som fungerar : [om tillämpad beteendeanalys, motivation och förändring]