Kursplan för

Tandvårdens etik, 1,5 hp

Ethics in Dentistry, 1,5 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT20 , HT21 , HT22
Kurskod
2TL059
Kursens benämning
Tandvårdens etik
Hp
1,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Odontologi 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för lärande, informatik, management och etik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden DENTMED
Datum för fastställande
2020-03-23
Reviderad av
Utbildningsnämnden DENTMED
Senast reviderad
2022-03-24
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2022

Särskild behörighet

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat i kursen Oral biomedicin 1 samt godkänt resultat i momenten Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 1, Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 2, samt Anatomi: Huvud/Hals i kursen Organsystemens struktur och funktion.

Mål

Efter genomgången kurs kan studenten:
  • Redogöra för centrala etiska teorier och principer.
  • Identifiera, analysera och resonera kring etiska problem som har relevans för vård och tandvård.

Innehåll

Etiska teorier och principer, t.ex. göra gott, inte skada, respektera autonomi, informerat samtycke, rättviseprinciper och prioriteringsriktlinjer. Yrkesetiska riktlinjer för tandläkare. Skillnader mellan etik och juridik. Etisk argumentation. Etiska problem och dilemman, inklusive forskningsetik och klinisk etik, med relevans för vård, tandvård och forskning. Etiskt problematiska fall.

Arbetsformer

Föreläsningar och grupparbete.

Examination

  • Skriftliga inlämningsuppgifter angående kursens innehåll.
  • Ett projektarbete angående ett självständigt valt etiskt, kliniskt etiskt eller forskningsetiskt problem redovisas genom skriftlig inlämningsuppgift.
Obligatorier: Föreläsningar och grupparbete.

Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.
 
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.
 
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår större förändringar erbjuds examination enligt tidigare litteraturlista och lärandemål högst ett läsår efter genomförd revision/nedläggning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Helgesson, Gert; Kvist, Thomas Tandvårdens etik
Lynöe, Niels Medicinska etikens ABZ Juth, Niklas

Rekommenderad litteratur

Beauchamp, Tom L.; Childress, James F. Principles of biomedical ethics
Sokol, David J.; Patthoff, Donald E.; Ozar, David T. Dental Ethics at Chairside: Professional Obligations and Practical Applications, Third Edition [Elektronisk resurs]