Kursplan för

Terapiplanering 1, 1,5 hp

Therapy Planning 1, 1,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT21 , VT22
Kurskod
2TL069
Kursens benämning
Terapiplanering 1
Hp
1,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Odontologi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Utbildningsnämnden DENTMED
Datum för fastställande
2020-10-20
Reviderad av
Utbildningsnämnden DENTMED
Senast reviderad
2021-10-20
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2022

Särskild behörighet

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat i samtliga kurser på termin 1 och 2, och kurserna Mikrobiell patogenes och Allmänmedicin.

Mål

Efter genomgången kurs kan studenten:

  • Förklara vilka delar som ska ingå i en terapiplan.
  • Identifiera och ange riskfaktorer av betydelse för terapiplanen.
  • Redogöra för behandlingsalternativ anpassade efter patientens behov och förväntningar.
  • Redogöra för grundläggande prognosbedömning.
  • Utföra klinisk fotografering. 

Innehåll

Kursen fokuserar på hur en terapiplan upprättas och tillämpas på specifika patientfall. Klinisk fotografering ingår som dokumentation och underlag inför terapiplaneringen.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och övningar.

Examination

Examination: Skriftlig inlämningsuppgift och dokumentation av klinisk fotografering.
Obligatorier: Övningar och seminarier med muntlig redovisning.
 
Försenad inlämning av den skriftliga uppgiften och dokumentation av klinisk fotografering kan påverka möjligheten att bli bedömd under kurstillfället. Vid underkänd uppgift kan möjlighet till komplettering ges för att uppnå godkänt betyg.
 
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.
 
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.
 
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår större förändringar erbjuds examination enligt tidigare litteraturlista och lärandemål högst ett läsår efter genomförd revision/nedläggning

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Stefanac, Stephen J.; Nesbit, Samuel Paul Diagnosis and Treatment Planning in Dentistry [Elektronisk resurs]
Nationella riktlinjer för tandvård: Stöd för styrning och ledning

Rekommenderad litteratur

Dabelsteen, Erik Vilken diagnos sa du?
Hur får man en bra start på en framgångsrik behandling?