Kursplan för

Professionell utveckling 3 - teamet, 3 hp

Professional Development 3 - The Team, 3 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT21 , HT22 , HT23 , HT24
Kurskod
2TL071
Kursens benämning
Professionell utveckling 3 - teamet
Hp
3 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Odontologi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Utbildningsnämnden DENTMED
Datum för fastställande
2021-03-23
Reviderad av
Utbildningsnämnden DENTMED
Senast reviderad
2023-03-22
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2023

Särskild behörighet

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på samtliga kurser på termin 1 till 4.

Mål

Efter genomgången kurs kan studenten:

 • Diskutera tandvårdens olika yrkesgrupper och deras ansvarsfördelning, mål och samverkan.
 • Tillämpa teorier om motivation och beteendeförändringar i personcentrerad kommunikation med patienter.
 • Reflektera över etiska dilemman under studietiden samt på arbetsplatsen.
 • Beskriva grundläggande teorier om motivation, beteendeförändringar och ledarskap på arbetsplatsen.
 • Förklara uppkomst av konflikter samt använda olika konflikthanteringsverktyg.
 • Reflektera över tandläkarens roll som teamledare.

Innehåll

 • Grundläggande teori om ledarskap på arbetet.
 • Motivation och beteendeförändringar.
 • Konflikthantering.
 • Personalledning och arbetsmiljö.
 • Professionell kommunikation med patienter samt arbetskollegor.
 • Yrkesroller inom tandvård - ansvarsfördelning, mål, samverkan.
 • Yrkesetik och etik i kliniska vårdsituationer.

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar och seminarier.

Examination

Examination: Skriftlig inlämningsuppgift, skriftliga examinationer samt enskild inlämningsuppgift av inspelat samtal.
Obligatorier: Skriftlig redovisning och seminarier.
 
Vid underkänd inlämningsuppgift kan möjlighet till komplettering ges för att uppnå godkänt betyg. Försenad inlämning av uppgiften kan påverka möjligheten att bli bedömd under kurstillfället.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.
 
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.
 
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår större förändringar erbjuds examination enligt tidigare litteraturlista och lärandemål högst ett läsår efter genomförd revision/nedläggning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Andersson, Leif E. OBM-boken : psykologi för ledare
Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Rekommenderad litteratur

Holmberg, Johan; Stalby, Magnus Samtal som fungerar : [om tillämpad beteendeanalys, motivation och förändring]