Kursplan för

Protetik 1, 6 hp

Prosthodontics 1, 6 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT21 , HT22
Kurskod
2TL074
Kursens benämning
Protetik 1
Hp
6 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Odontologi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Utbildningsnämnden DENTMED
Datum för fastställande
2021-03-23
Reviderad av
Utbildningsnämnden DENTMED
Senast reviderad
2022-03-24
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2022

Särskild behörighet

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat i samtliga kurser på termin 1-4.
 
Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen ha fullföljts.

Mål

Efter genomgången kurs kan studenten:

  • Utifrån vetenskaplig evidens beskriva olika metoder för fast tandstödd protetik för att återskapa tuggfunktion och estetik.
  • Förklara grundläggande preparationsprinciper för fast tandstödd protetik.
  • Redogöra för indikationer/kontraindikationer för val av fast tandstödd protetisk konstruktion.
  • Redogöra för de krav som ställs på de olika arbetsmomenten vid protetiskt arbete.
  • Beskriva moment som utförs av tandvårdsteamet vid protetiskt arbete.
  • Beskriva risker och komplikationer vid preparation för fast tandstödd protetik.
  • Utföra grundläggande preparationstyper inom tandstödd protetik på modell.
  • Redogöra för och bedöma kvaliteten på framställda avtryck och modeller.
  • Använda dentala material och produkter på ett resursmedvetet sätt med hänsyn till miljö och ekonomi.

Innehåll

Kursen omfattar basal teori om och preklinisk färdighetsträning i metoder för tandstödda protetiska konstruktioner och användning av dentala material.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, demonstrationer, samt preklinisk färdighetsträning.

Examination

Examination: Preklinisk prestation, quiz samt skriftlig examination.
Obligatorier: Seminarier, demonstrationer, samt preklinisk färdighetsträning. Formativ bedömning efter utförande av preparationsarbete utan lärarhandledning ingår.
 
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.
 
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.
 
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.
 
Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students kliniska färdighetsträning om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När den kliniska färdighetsträningen avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på den kliniska delen av kursen. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till att återuppta klinisk färdighetsträning på denna kurs. Kunskapskontroller inom handlingsplan begränsas till tre tillfällen.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår större förändringar erbjuds examination enligt tidigare litteraturlista och lärandemål högst ett läsår efter genomförd revision/nedläggning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Milleding, Percy G. Preparations for fixed prosthodontics
Rosenstiel, Stephen F.; Land, Martin F.; Fujimoto, Junhei Contemporary fixed prosthodontics

Rekommenderad litteratur

A textbook of fixed prosthodontics : the Scandinavian approach Nilner, Krister; Karlsson, Stig; Dahl, Bjørn L.