Kursplan för

Arbetslivsinriktad rehabilitering, 7,5 hp

Occupational Rehabilitation, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT14 , HT16 , HT18 , HT20 , HT22 , HT24
Kurskod
3AH002
Kursens benämning
Arbetslivsinriktad rehabilitering
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Arbete och hälsa 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutet för miljömedicin
Beslutande organ
Programnämnd 5
Datum för fastställande
2014-03-19
Reviderad av
Utbildningsnämnden IMM
Senast reviderad
2022-03-07
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2022

Särskild behörighet

Lägst betyget godkänd på kurserna:

 •  Arbetsliv och hälsa,
 •  Vetenskaplig metod samt
 •  en av kurserna Arbetsrelaterade psykiska besvär, Arbetsrelaterade besvär i rörelseorganen eller Yrkesmedicin samt
 •  en av kurserna Utredning och intervention, Exponering, riskbedömning och intervention eller Hälsofrämjande arbete i arbetslivet.

Mål

Kursen syftar till att utveckla studentens kunskaper och färdigheter inom områdena fysiska och psykosociala hälsorisker i arbetet, effekter av ohälsa orsakad av arbete för individer, företag/organisationer och samhället ur såväl nationellt som internationellt perspektiv, samt inom arbetsmiljöarbete och försäkringsmedicin.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
Avseende kunskaper och förståelse

 • Beskriva teorier, modeller och den aktuella forskningen av relevans för områdena sjukfrånvaro och arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Redogöra för begreppet arbetsförmåga samt jämföra och värdera metoder för att bedöma arbetstagares arbetsförmåga.

Avseende färdigheter och förmåga

 • Föreslå arbetsplatsrelaterade åtgärder för att förebygga sjukfrånvaro och främja återgång i arbete i relation till vetenskaplig litteratur och relevant lagstiftning.
 • analysera och reflektera över arbetssätt och metoder inom arbetslivsinriktad rehabilitering, och den egna yrkesgruppens roll i detta arbete.
 • identifiera vilka aktörer som är delaktiga i sjukskrivning och arbetslivsinriktad rehabilitering, samt hur de samverkar i dessa processer.

Avseende värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Reflektera över arbetssätt och metoder inom arbetslivsinriktad rehabilitering, och den egna yrkesgruppens roll i detta arbete.
 • Kritiskt värdera och diskutera etiska aspekter relaterat till sjukfrånvaro och arbetslivsinriktad rehabilitering.

Innehåll

Kursen innehåller:

 • Teorier, modeller och aktuell forskning inom områdena sjukfrånvaro, arbetsförmåga och arbetslivsinriktad rehabilitering.
 • Metoder för att bedöma arbetsförmåga.
 • Arbetssätt och metoder inom arbetslivsinriktad rehabilitering med särskilt fokus på åtgärder på arbetsplatsen.
 • Aktörerna inom arbetslivsinriktad rehabilitering och hur de samverkar.
 • Betydelsen av åtgärder på arbetsplatsen för arbetsförmåga och återgång i arbete.

Arbetsformer

Undervisningen utgörs av en kombination av distansutbildning och schemalagd campusundervisning. Undervisningsformerna vid campusundervisningen omfattar föreläsningar, seminarier, och grupparbeten. Distansundervisningen omfattar litteraturstudier, web-baserad undervisning, grupparbeten och enskilt arbete.

Vid campus- och distansundervisningen undervisningen kan obligatorisk närvaro förekomma vid vissa undervisningsmoment.

Examination

Examination sker genom individuell, skriftlig tentamen, skriftliga inlämningsuppgifter samt  muntlig redovisning i seminarieform.

Betygsskalan är Underkänd/Godkänd/Väl godkänd.

För att få godkänt betyg krävs närvaro vid obligatoriska undervisningstillfällen samt aktivt deltagande i seminarier.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.
 
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag
från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en större förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av ​Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt utifrån utvärderingsrutiner inom magisterprogrammet i arbete och hälsa.

Litteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur

Ytterligare litteratur, i form av t.ex. vetenskapliga artiklar, föreskrifter, och rapporter kommer tillkomma

Obligatorisk litteratur

Arbetsanpassning och rehabilitering
Framgångsrik företagshälsovård : möjligheter och metoder : studiehandbok
Johansson, Per Arbetslivsinriktad rehabilitering
Rehabiliteringsvetenskap : rehabilitering till arbetslivet i ett flerdisciplinärt perspektiv Ekholm, Jan; Vahlne Westerhäll, Lotta; Bergroth, Alf; Schüldt Ekholm, Kristina
Återgång i arbete : processer, bedömningar, åtgärder Ekberg, Kerstin; Eklund, Mona; Hensing, Gunnel

Rekommenderad litteratur

Handbook of work disability : prevention and management Loisel, Patrick; Anema, Johannes R.
Günzel, Mats; Zanderin, Lars Arbetsmiljörätt och rehabilitering
Försäkringsmedicin Järvholm, Bengt
Den relativa arbetsförmågan : teoretiska och praktiska perspektiv Ekberg, Kerstin
Arbets(o)förmåga : ur ett mångdisciplinärt perspektiv Vahlne Westerhäll, Lotta
Broman, Jakob; Ericson, Bo; Öhrn, Carolina Rehabiliteringsansvaret : en arbetsrättslig handbok
Problemlösning i arbetslivet : samtal för bättre psykisk hälsa Bergström, Gunnar; Björk Brämberg, Elisabeth; Arapovic-Johansson, Bozana; Nilsson, Kenneth