Kursplan för

Examensarbete i arbete och hälsa, 15 hp

Degree project in work and health, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT13 , VT19 , VT21 , VT23
Kurskod
3AH013
Kursens benämning
Examensarbete i arbete och hälsa
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Arbete och hälsa 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutet för miljömedicin
Beslutande organ
Programnämnd 5
Datum för fastställande
2012-10-29
Reviderad av
Utbildningsnämnden IMM
Senast reviderad
2022-10-12
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2023

Särskild behörighet

Antagen till magisterprogrammet i arbete och hälsa. Lägst betyg G på alla kurser inom respektive inriktning på termin 1 och termin 2 samt på kursen Arbetsorganisation termin 3.

Mål

Kursens mål är att studenten skall ha fördjupat sina kunskaper och sin förmåga inom vetenskapsområdet arbete och hälsa genom att under handledning genomföra och redovisa ett självständigt vetenskapligt arbete i form av en mindre empirisk studie, en metodstudie eller en fallstudie med relevans för vetenskapsområdet.

Kunskap och förståelse
Studenten skall efter genomgången kurs kunna:
* visa kunskap om vetenskapsområdet inbegripet såväl överblick inom området som specifik kunskap för valt fördjupningsområde
* visa fördjupad kunskap i vetenskaplig metodik med relevans för det egna examensarbetet

Färdighet och förmåga
Studenten skall efter genomgången kurs kunna:
* under handledning, planera, genomföra och skriftligt samt muntligt presentera ett examensarbete utifrån givna tidsramar
* visa förmåga att systematiskt kunna söka, kritiska granska och tolka information som grund för examensarbetet
* tillämpa forskningsetiska principer och riktlinjer
* identifiera, formulera, analysera, reflektera och bedöma problemställningar med relevans för vetenskapsområdet
* välja, diskutera och argumentera för val av forskningsdesign och metod

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten skall efter genomgången kurs kunna:
* visa kunskap och förståelse för innebörden i forskningsetiska principer och riktlinjer
* diskutera och argumentera för det egna arbetets vetenskapliga och praktiska relevans i relation till egna och andra professioner

Innehåll

Kursens innehåll

* identifiering och avgränsning av relevant vetenskaplig frågeställning
* systematisk sökning och kritisk granskning av information
* insamling, analys och sammanställning av data
* forskningsetiska överväganden
* författande av självständigt vetenskapligt arbete
* presentation och försvar av examensarbete
* opposition på annan students examensarbete

Arbetsformer

Kursens arbetsformer utgörs av att under handledning, som sker enskilt eller i grupp, planera, genomföra och rapportera ett självständigt vetenskapligt arbete i form av en mindre empirisk studie, en metodstudie eller en fallstudie med relevans för vetenskapsområdet. Undervisning i form av seminarier och handledning enskilt och i grupp förekommer.

Examination

Examination
Examination utgörs av ett självständigt författat skriftligt examensarbete med relevans för vetenskapsområdet arbete och hälsa, muntlig presentation och argumentation av det egna examensarbetet (respondentskap) samt av granskning och muntlig diskussion av en annan students examensarbete (opponentskap).
 

Examinator bestämmer betyget (Underkänd/Godkänd/Väl godkänd) efter konsultation med handledare och rättande lärare, baserat på studentens skriftliga examensarbete, respondentskap, opponentskap samt projektets utförande.


För att få betyget Godkänd på kursen fodras Godkänt betyg på det skriftliga examensarbetet, respondentskap samt opponentskap. För att få betyget Väl godkänd på kursen fodras Väl godkänt betyg på det skriftliga examensarbetet, samt Godkänt betyg på respondentskap samt opponentskap.

Inlämning av det skriftliga examensarbetet efter kursens ordinarie tid för inlämning, resulterar i att studenten inte kan få Väl godkänt på kursen. 


Obligatorisk närvaro

Projektplansseminarier samt examinationsseminarier är obligatoriska.

Vid examinationsseminarierna är närvaro obligatorisk enligt nedan:
1. Muntlig presentation och argumentation av det egna examensarbetet (respondentskap).
2. Muntlig granskning och diskussion av en annan students examensarbete (opponentskap).
3. Deltagande vid framläggning av minst två andra examensarbeten.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att studenten inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

 

Begränsning av antal examinationstillfällen

Student som är underkänd efter sitt första examinationstillfälle (skriftligt examensarbete, respondentskap eller opponentskap) har rätt att examineras vid ytterligare fem tillfällen. Om studenten genomfört sex underkända examinationer ges inte något ytterligare examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students examensarbete om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att det uppstår fara för andra personers säkerhet eller risk för stor ekonomisk skada.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Val och omfattning av litteratur relevant för ämnesområdet och vald ansats bestäms i samråd med studentens handledare.