Kursplan för

Vetenskaplig metod, 7,5 hp

Scientific method, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2024.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT13 , HT15 , VT18 , VT19 , VT20 , VT24
Kurskod
3AH014
Kursens benämning
Vetenskaplig metod
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Arbete och hälsa 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutet för miljömedicin
Beslutande organ
Programnämnd 5
Datum för fastställande
2013-03-18
Reviderad av
Utbildningsnämnden IMM
Senast reviderad
2022-03-07
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2024

Särskild behörighet

Lägst betyget godkänd på kursen Arbetsliv och hälsa (3AH015)

Mål

Syftet med kursen är att uppnå den kunskap och de färdigheter som behövs för att sammanställa och utvärdera vetenskaplig litteratur inom arbete och hälsa, genomföra en mindre studie/undersökning kring arbete och hälsa samt förbereda studenterna för forskarutbildningsstudier.
 
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
Avseende kunskaper och förståelse:

  • förklara vetenskapsteoretiska begrepp i relation till vetenskapsområdet Arbete och hälsa. 

Avseende färdigheter och förmåga:

  • formulera och problematisera vetenskapliga frågeställningar av relevans till vetenskapsområdet Arbete och hälsa,
  • värdera skillnaderna mellan olika forskningsmetoder vad det gäller forskningsdesign, datainsamling, och analysmetoder; identifiera för- och nackdelarna med de olika forskningsansatserna; samt förstå hur de kompletterar varandra,
  • kritiskt granska vetenskaplig litteratur och forskning inom kvantitativ och kvalitativ forskning,
  • förmå att genomföra en mindre vetenskaplig studie med kvalitativ respektive kvantitativ ansats, 

Avseende värderingsförmåga och förhållningssätt:

  • förklara och kritiskt reflektera kring forskningsetiska grundprinciper.

Innehåll

Kursen omfattar vetenskapsteori, vetenskapliga metoder samt etik. Vetenskapsteorin lägger grunderna för metodiken och omfattar deduktiv samt induktiv ansats samt vetenskapshistoria. Huvudfokus för kursen ligger dock på de vetenskapliga metoderna. Kursen går igenom både kvantitativ metod (Epidemiologi, experimentell design samt grundläggande statistisk) och kvalitativ metod med fokus på tematisk analys. Dessutom ingår att värdera de etiska aspekterna inom forskningen och kring forskningsetiska grundprinciper.

Arbetsformer

Undervisningen utgörs av en kombination av distansutbildning och schemalagd campusundervisning. Undervisningsformerna vid campusundervisningen omfattar föreläsningar, seminarier, och grupparbeten. Distansundervisningen omfattar litteraturstudier, web-baserad undervisning, grupparbeten och enskilt arbete.

Vid campus- och distansundervisningen kan obligatoriskt deltagande förekomma vid vissa undervisningsmoment.

Examination

Examination sker genom individuell skriftlig tentamen, skriftliga inlämningsuppgifter samt muntlig redovisning i seminarieform.

Betygsskalan är Underkänd/Godkänd/Väl godkänd.

För att få godkänt betyg krävs närvaro vid obligatoriska undervisningstillfällen. Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en större förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av ​Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt utifrån utvärderingsrutiner inom magisterprogrammet i arbete och hälsa.

Litteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur

Ytterligare litteratur, i form av t.ex. vetenskapliga artiklar och rapporter kan tillkomma.

Obligatorisk litteratur

Hammar, Niklas; Persson, Gunnar Grunderna i biostatistik
Malterud, Kirsti Kvalitativa metoder i medicinsk forskning : en introduktion
Grunderna i epidemiologi Ahlbom, Anders
God forskningssed [Elektronisk resurs]
Birkler, Jacob Vetenskapsteori : en grundbok Björkander Mannheimer, Eva

Rekommenderad litteratur

Rothman, Kenneth J. Epidemiology : an introduction
Dahmström, Karin Från datainsamling till rapport : att göra en statistisk undersökning
Hernberg, Sven Introduction to occupational epidemiology