Kursplan för

Utredning och intervention, 7,5 hp

Investigation and Intervention, 7,5 credits
Denna kurs är nedlagd, för mer information se rubriken Övergångsbestämmelser i den sista versionen av kursplanen.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT18 , VT19 , VT20 , VT22
Kurskod
3AH025
Kursens benämning
Utredning och intervention
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Arbete och hälsa 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutet för miljömedicin
Beslutande organ
Utbildningsnämnden IMM
Datum för fastställande
2017-10-16
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2018

Särskild behörighet

Yrkes- eller kandidatexamen om minst 180hp varav minst 120hp inom beteendevetenskapliga ämnen. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Syftet med kursen är att utbilda magisterstudenter  i den senaste kunskapen och utvecklingen i teori, metod och praktik inom området utredning/kartläggning och intervention.
 
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
Avseende kunskaper och förståelse

  • redogöra för och förklara aktuella teorier om utredning/kartläggningsmetoder,
  • redogöra för och förklara aktuella grundbegrepp och teorier inom interventionsforskning,

Avseende färdighet och förmåga

  • analysera olika typer av utrednings/kartläggningsmetoder,
  • analysera olika typer av interventioner,
  • kritiskt diskutera aktuell forskning inom området utredning/kartläggning,
  • kritiskt diskutera aktuell forskning inom området intervention,
  • kunna motivera val av  olika utrednings/kartläggningsmetoder,
  • kunna motivera val av olika interventioner, 

Avseende värderingsförmåga och förhållningssätt

  • kritiskt reflektera kring etiska aspekter på metoder och arbetssätt inom området utredning/kartläggning,
  • kritiskt reflektera kring etiska aspekter på metoder och arbetssätt inom området intervention. 

Innehåll

Kursen ger grundläggande och fördjupad kunskap inom utrednings /kartläggningsmetoder samt olika interventioner. Kursen innehåller teorier och modeller för utredning/kartläggning samt interventioner, aktuell forskning på området inom dessa områden kommer att tas upp och diskuteras.  En viktig del av kursen är även att studenterna ges tillfälle att reflektera kring etiska aspekter på forskning, genomförande av kartläggning /utredning samt interventioner. 

Arbetsformer

Undervisningen utgörs av en kombination av distansutbildning och schemalagd campusundervisning. Undervisningsformerna vid campusundervisningen omfattar föreläsningar, seminarier, och grupparbeten. Distansundervisningen omfattar litteraturstudier, web-baserad undervisning, grupparbeten och enskilt arbete.
Vid campus- och distansundervisningen kan obligatorisk deltagande förekomma vid vissa undervisningsmoment.

Examination

Examination sker genom individuell skriftlig tentamen, skriftliga inlämningsuppgifter samt muntlig redovisning i seminarieform.
Betygskalan är Underkänd/Godkänd/Väl godkänd.
För att få godkänt betyg krävs närvaro vid obligatoriska undervisningstillfällen. Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro kan kompenseras. Innan student deltagit i obligatoriska undervisningstillfällen eller kompenserat frånvaro i enlighet med kursansvarigas anvisningar rapporteras inte kursresultat i LADOK. 

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en större förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning samt utifrån utvärderingsrutiner inom magisterprogrammet i arbete och hälsa.

Litteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur

Obligatorisk litteratur

Evidensbaserat folkhälsoarbete Schäfer Elinder, Liselotte; Kwak, Lydia
Schou, Pierre Medarbetarundersökningar : som verktyg för företagsstyrning och förändring
Jensen, I et al. Riktlinjer för psykisk ohälsa på arbetsplatsen
Bergström, g et al Insatser via företagshälsovården för att minska eller förebygga psykisk ohälsa.En kartläggning av forskningen.

Fördjupningslitteratur

Från nyhet till vardagsnytta- om implementering av metoder inom folkhälsoområdet, ver 2