Kursplan för

Utredning och intervention, 7,5 hp

Investigation and Intervention, 7,5 credits
Denna kurs är nedlagd, för mer information se rubriken Övergångsbestämmelser i den sista versionen av kursplanen.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT18 , VT19 , VT20 , VT22
Kurskod
3AH025
Kursens benämning
Utredning och intervention
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Arbete och hälsa 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutet för miljömedicin
Beslutande organ
Utbildningsnämnden IMM
Datum för fastställande
2017-10-16
Reviderad av
Utbildningsnämnden IMM
Senast reviderad
2023-05-11
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2022

Särskild behörighet

Lägst betyget godkänd på kurserna

 • Arbetsliv och hälsa,
 • Vetenskaplig metod, samt
 • en av kurserna: Arbetsrelaterade psykiska besvär, Arbetsrelaterade besvär i rörelseorganen eller Yrkesmedicin.

Mål

Syftet med kursen är att utbilda magisterstudenter  i den senaste kunskapen och utvecklingen i teori, metod och praktik inom området utredning/kartläggning och intervention.
 
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
Avseende kunskaper och förståelse

 • redogöra för och förklara aktuella teorier om utredning/kartläggningsmetoder,
 • redogöra för och förklara aktuella grundbegrepp och teorier inom interventionsforskning,

Avseende färdighet och förmåga

 • analysera olika typer av utrednings/kartläggningsmetoder,
 • analysera olika typer av interventioner,
 • kritiskt diskutera aktuell forskning inom området utredning/kartläggning,
 • kritiskt diskutera aktuell forskning inom området intervention,
 • kunna motivera val av  olika utrednings/kartläggningsmetoder,
 • kunna motivera val av olika interventioner, 

Avseende värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kritiskt reflektera kring etiska aspekter på metoder och arbetssätt inom området utredning/kartläggning,
 • kritiskt reflektera kring etiska aspekter på metoder och arbetssätt inom området intervention. 

Innehåll

Kursen ger grundläggande och fördjupad kunskap inom utrednings /kartläggningsmetoder samt olika interventioner. Kursen innehåller teorier och modeller för utredning/kartläggning samt interventioner, aktuell forskning på området inom dessa områden kommer att tas upp och diskuteras.  En viktig del av kursen är även att studenterna ges tillfälle att reflektera kring etiska aspekter på forskning, genomförande av kartläggning /utredning samt interventioner.

Arbetsformer

Undervisningen utgörs av en kombination av distansutbildning och schemalagd campusundervisning. Undervisningsformerna vid campusundervisningen omfattar föreläsningar, seminarier, och grupparbeten. Distansundervisningen omfattar litteraturstudier, web-baserad undervisning, grupparbeten och enskilt arbete.
Vid campus- och distansundervisningen kan obligatorisk deltagande förekomma vid vissa undervisningsmoment.

Examination

Examination sker genom individuell skriftlig tentamen, skriftliga inlämningsuppgifter samt muntlig redovisning i seminarieform.
Betygskalan är Underkänd/Godkänd/Väl godkänd.
För att få godkänt betyg krävs närvaro vid obligatoriska undervisningstillfällen. Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Kursen ges för sista gången Vårterminen 2022 och läggs därefter ner. Examination enligt denna kursplan kommer att vara möjlig till och med vårterminen 2024 för studenter som inte fullföljt kursen med godkänt resultat. Datum för examination meddelas genom kurswebb.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av ​Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt utifrån utvärderingsrutiner inom magisterprogrammet i arbete och hälsa.

Litteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur

Obligatorisk litteratur

Evidensbaserat folkhälsoarbete Schäfer Elinder, Liselotte; Kwak, Lydia
Jensen, Irene; Kwak, Lydia Riktlinjer vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen (2019)
Blomberg, Stefan; Björklund, Christina Riktlinjer för hantering av sociala hälsorisker på arbetet – kränkande särbehandling och mobbning (2021)

Fördjupningslitteratur

Från nyhet till vardagsnytta- om implementering av metoder inom folkhälsoområdet, ver 2
Bergström, g et al Insatser via företagshälsovården för att minska eller förebygga psykisk ohälsa.En kartläggning av forskningen.
Jensen, Irene; Kwak, Lydia Arbetshälsoekonomiskt analysverktyg (2019)