Kursplan för

Arbetsorganisation, 7,5 hp

Work Organization, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT18 , HT20 , HT22
Kurskod
3AH026
Kursens benämning
Arbetsorganisation
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Arbete och hälsa 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutet för miljömedicin
Beslutande organ
Utbildningsnämnden IMM
Datum för fastställande
2018-03-14
Reviderad av
Utbildningsnämnden IMM
Senast reviderad
2022-03-07
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2022

Särskild behörighet

Lägst betyget godkänd på kurserna

  • Arbetsliv och hälsa,
  • Vetenskaplig metod, samt
  • en av kurserna: Arbetsrelaterade psykiska besvär, Arbetsrelaterade besvär i rörelseorganen eller Yrkesmedicin.

Mål

Syftet med kursen är att kursdeltagaren ska utveckla sin förmåga att självständigt och kritiskt granska arbetsorganisatoriska faktorer med avseende på deras betydelse för arbetsmiljö och hälsa.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
Avseende kunskaper och förståelse:

  • redogöra för arbetsorganisatoriska faktorer (vilket även inkluderar faktorer relaterade till ledarskap) med central betydelse för arbetsmiljö och hälsa
  • redogöra för konceptet MTO (interaktionen mellan människa, teknik och organisation) som modell för att utforma och analysera arbetssystem som främjar hälsa, kvalitet och produktivitet 

Avseende färdighet och förmåga:

  • identifiera arbetsorganisatoriska faktorer med betydelse för arbetsrelaterad ohälsa 

Avseende värderingsförmåga och förhållningssätt:

  • kritiskt granska olika teorier och modeller inom området arbetsorganisation med avseende på arbetshälsa
  • kritiskt reflektera över etiska frågor inom området arbetsorganisation och hälsa

Innehåll

I fokus för kursen är olika aspekter av arbetsorganisation, vilket även inkluderar ledarskap, med betoning på deras betydelse för den arbetandes hälsa. På kursen berörs olika organisationsteorier och ledarskapsteorier samt konceptet MTO, dvs interaktionen Människa-Teknik-Organisation. Studenten får också i en fördjupad granskning reflektera över hur arbetsorganisatoriska faktorer i dagens arbetsliv kan ha betydelse för arbetsmiljö och arbetsrelaterad ohälsa.

Arbetsformer

Undervisningen utgörs av en kombination av distansutbildning och schemalagd campusundervisning. Undervisningsformerna vid campusundervisningen omfattar seminarier och grupparbeten. Distansundervisningen omfattar litteraturstudier, web- baserad undervisning, grupparbeten och enskilt arbete

Vid campus- och distansundervisning kan obligatoriskt deltagande förekomma vid vissa undervisningsmoment.

Examination

Examination sker genom individuell skriftlig tentamen, skriftliga inlämningsuppgifter samt muntlig redovisning i seminarieform.

Betygsskalan är Underkänd/Godkänd/Väl godkänd.

För att få godkänt betyg krävs närvaro vid obligatoriska undervisningstillfällen samt aktivt deltagande i seminarier.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.
 
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en större förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt utifrån utvärderingsrutiner inom magisterprogrammet i arbete och hälsa.

Litteratur och övriga läromedel

Ytterligare litteratur kan tillkomma.

Obligatorisk litteratur

Arbets- och organisationspsykologi : individ och organisation i samspel Aronsson, Gunnar; Hellgren, Johnny; Isaksson, Kerstin; Johansson, Gunn; Sverke, Magnus; Torbiörn, Ingemar
Blomé, Mikael Arbetsorganisation - Introduktionskompendium. LTH, Institutionen för Designvetenskaper
Nya sätt att organisera arbete – betydelsen för arbetsmiljö och hälsa
HTO – A complementary ergonomics approach [Elektronisk resurs] Karltun, Anette; Karltun, Johan; Berglund, Martina; Eklund, Jörgen
Palm, Kristina; Calminder, Dag Chef och HR : att möta personalproblem tillsammans