Kursplan för

Arbetsorganisation, 7,5 hp

Work Organization, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2024.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT18 , HT20 , HT22 , HT24
Kurskod
3AH026
Kursens benämning
Arbetsorganisation
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Arbete och hälsa 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutet för miljömedicin
Beslutande organ
Utbildningsnämnden IMM
Datum för fastställande
2018-03-14
Reviderad av
Utbildningsnämnden IMM
Senast reviderad
2024-03-13
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2024

Särskild behörighet

Lägst betyget godkänd på kurserna

  • Arbetsliv och hälsa,
  • Vetenskaplig metod, samt
  • en av kurserna: Arbetsrelaterade psykiska besvär, Exponering, risker och riskhantering i arbetsmiljön, Arbetsrelaterade besvär i rörelseorganen eller Yrkesmedicin.

Mål

Syftet med kursen är att kursdeltagaren ska utveckla sin förmåga att självständigt och kritiskt granska arbetsorganisatoriska faktorer med avseende på deras betydelse för arbetsmiljön.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
Avseende kunskaper och förståelse:

  • redogöra för arbetsorganisatoriska faktorer (vilket även inkluderar faktorer relaterade till ledarskap) med central betydelse för arbetsmiljön

Avseende färdighet och förmåga:

  • identifiera arbetsorganisatoriska faktorer med betydelse för arbetsmiljön
  • analysera och förklara hur arbetsorganisatoriska faktorer kan få betydelse för arbetsmiljön

Avseende värderingsförmåga och förhållningssätt:

  • kritiskt granska olika teorier och modeller inom området arbetsorganisation med avseende på arbetsmiljön
  • kritiskt reflektera över etiska frågor inom områdena arbetsorganisation och arbetsmiljö

Innehåll

Kursen fokuserar påolika aspekter av arbetsorganisation, vilket även inkluderar ledarskap, med betoning på deras betydelse för arbetsmiljön. Studenten får genom analysuppgifter reflektera över hur arbetsorganisatoriska faktorer i dagens arbetsliv kan ha betydelse för arbetsmiljö och arbetsrelaterad ohälsa.

Arbetsformer

Undervisningen utgörs av distansutbildning

som omfattar litteraturstudier, webbaserad undervisning, grupparbeten och enskilt arbete.

Obligatoriskt deltagande kan förekomma vid vissa undervisningsmoment.

Examination

Examination sker genom skriftlig och muntlig examination.

Betygsskalan är Underkänd/Godkänd/Väl godkänd.

För att få godkänt betyg krävs närvaro vid obligatoriska undervisningstillfällen samt aktivt deltagande i seminarier.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

De studenter som ej är godkända efter sitt första examinationstillfälle har rätt att examineras vid ytterligare fem tillfällen. Om studenten genomfört sex underkända examinationer ges inte något ytterligare examinationstillfälle.
 
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Litteratur och övriga läromedel

Ytterligare litteratur kan tillkomma.

Obligatorisk litteratur

Arbets- och organisationspsykologi : individ och organisation i samspel Aronsson, Gunnar; Hellgren, Johnny; Isaksson, Kerstin; Johansson, Gunn; Sverke, Magnus; Torbiörn, Ingemar
Blomé, Mikael Arbetsorganisation - Introduktionskompendium
Nya sätt att organisera arbete – betydelsen för arbetsmiljö och hälsa