Kursplan för

Exponering, risker och riskhantering i arbetsmiljön, 7,5 hp

Exposures, risks and risk assessment at work, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2024.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT23 , HT24
Kurskod
3AH027
Kursens benämning
Exponering, risker och riskhantering i arbetsmiljön
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Arbete och hälsa 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutet för miljömedicin
Beslutande organ
Utbildningsnämnden IMM
Datum för fastställande
2023-03-06
Reviderad av
Utbildningsnämnden IMM
Senast reviderad
2024-03-13
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2024

Särskild behörighet

Kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp inom hälso- och sjukvård, socialt arbete, samhälls- och beteendevetenskap, naturvetenskap eller teknik. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursens övergripande mål är att uppnå den kunskap och de färdigheter som behövs för att kunna genomföra och leda undersökning och riskbedömning av en arbetsplats. Vidare syftar kursen att ge studenten fördjupade kunskaper om sambanden mellan fysiska, fysikaliska, kemiska och psykosociala risker i arbetsmiljön och individens hälsa. Dessa kunskaper är centrala för att föreslå adekvata undersökningsmetoder och handlingsplaner.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna: 

Avseende kunskaper och förståelse:

  • Beskriva innebörden av och innehållet i systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Redogöra för ansvarsfördelning av arbetsmiljöarbetet och arbetsgivarens ansvar
  • Uppvisa en fördjupad kunskap om kopplingen mellan risker i arbetsmiljön och olyckor, ohälsa och sjukdomar
  • Redogöra för stegen i en händelserapportering

Avseende färdigheter och förmåga 

  • Självständigt kritiskt reflektera kring adekvata undersöknings-/riskbedömningsmetoder för att identifiera risker på arbetsplatser med avseende på fysiska, fysikaliska, kemiska och psykosociala risker.
  • Använda empiri och teori inom ämnet arbete och hälsa till ett systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Planera och utforma skyddsronder och arbetsplatsundersökningar.

Avseende värderingsförmåga och förhållningssätt 

  • Använda och värdera de lagar, föreskrifter och regler om systematiskt arbetsmiljöarbete och exponering, risker och riskbedömningar
  • Reflektera kring risker i arbetet och arbetsrelaterade olyckor, ohälsa och sjukdomar i olika branscher och anställningsformer
  • Reflektera kring branschspecifika riskbedömningar och skyddsronder

Innehåll

Kursen omfattar fördjupande kunskaper för att genomföra ett strategiskt arbetsmiljöarbete. Vid kursens slut ska studenten, utifrån föreskrifter om ett systematiskt arbetsmiljöarbete, kunna leda undersökningar och riskbedömningar av arbetsplatser samt formulera och planera skyddsronder. Kursen ger fördjupade kunskaper om fysiska, fysikaliska, kemiska och psykosociala risker i arbetslivet och för olika undersökningsmetoder för att identifiera risker i arbetet. Centrala lagar och föreskrifter samt ansvarsfördelning vid systematiskt arbetsmiljöarbete kommer att beröras.

Arbetsformer

Undervisningen utgörs främst av distansutbildning. Schemalagd campusundervisning kan förekomma. Undervisningsformerna omfattar föreläsningar, seminarier, grupparbeten, litteraturstudier och enskilt arbete.

Obligatoriskt deltagande kan förekomma vid vissa undervisningsmoment.

Examination

Examination sker genom skriftlig och muntlig examination.

Betygsskalan är Underkänd/Godkänd/Väl godkänd. .

För att få godkänt betyg krävs närvaro vid obligatoriska undervisningstillfällen och aktivt deltagande i seminarier.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

De studenter som ej är godkända efter sitt första examinationstillfälle har rätt att examineras vid ytterligare fem tillfällen. Om studenten genomfört sex underkända examinationer ges inte något ytterligare examinationstillfälle.

Litteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur

Obligatorisk litteratur

Arbets- och miljömedicin : en lärobok om hälsa och miljö Edling, Christer; Nordberg, Gunnar F.; Albin, Maria; Nordberg, Monica
Eklöf, Mats Psykosocial arbetsmiljö : begrepp, bedömning och utveckling
Williams, Patricia M. Techniques for Root Cause Analysis
Vägledning till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4 (H457)
Så förbättras verksamhetens arbetsmiljö - en vägledning till föreskrifterna AFS 2001:1 (H455)
Faktorer som skapar friska och välmående arbetsplatser Eklund, Jörgen; Palm, Kristina; Bergman, Ann; Rosenblad, Calle; Aronsson, Gunnar

Rekommenderad litteratur

Människan i arbetslivet : teori och praktik Holmström, Eva; Ohlsson, Kerstina
Arbetets betydelse för uppkomst av besvär och sjukdomar : nacken och övre rörelseapparaten. En systematisk litteraturöversikt Edling, Christer
Arbetsmiljöns betydelse för ryggproblem : en systematisk litteraturöversikt
Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS).
Arbetsmiljöns betydelse för symtom på depression och utmattningssyndrom : en systematisk litteraturöversikt.
Arbetsmiljöns betydelse för sömnstörningar : en systematisk litteraturöversikt
Fysisk arbetsmiljö för hälsa, välmående och prestation Kunskapssammanställning 2020:8
Riktlinjer för hälsoundersökningar via arbetsplatsen : Riktlinje 2 Nyhaga, Michael
Riktlinjer vid alkoholproblem på arbetsplatsen : Riktlinje 3 Nyhaga, Michael
Riktlinjer vid exponeringsmätning av hörselskadligt buller : Riktlinje 4 Nyhaga, Michael
Riktlinjer vid ländryggsbesvär : Riktlinje 5 Nyhaga, Michael
Riktlinjer för Hantering av sociala hälsorisker på arbetet – kränkande särbehandling och mobbning
Myndigheten för arbetsmiljökunskap, 2021. Riktlinjer för synergonomi – belysning och synförhållanden på arbetsplatsen. Riktlinje 7.