Kursplan för

Patologi, 4 hp

Pathology, 4 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT16 , HT17 , HT19 , HT21 , HT22
Kurskod
3DC003
Kursens benämning
Patologi
Hp
4 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för laboratoriemedicin
Beslutande organ
Utbildningsnämnden Labmed
Datum för fastställande
2016-05-13
Reviderad av
Utbildningsnämnden LABMED
Senast reviderad
2022-03-15
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2022

Särskild behörighet

Biomedicinsk analytikerexamen om 180 hp från utbildning med inriktning laboratoriemedicin eller motsvarande. Alternativt avslutad biomedicinsk analytikerutbildning med inriktning laboratoriemedicin samt kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursens övergripande mål är att studenterna ska utveckla kunskap om och förståelse för sjukdomsmekanismer relevanta för diagnostisk cytologi.

Kunskap och förståelse

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • Relatera orsakerna och effekterna av olika celladaptationer, cellskada och celldöd till uppkomst av olika sjukdomstillstånd samt deras relevans vid cytologisk diagnostik
  • Värdera effekterna av inflammation och läkning av vävnad till uppkomst av olika sjukdomstillstånd och resultatet vid diagnostisk cytologi
  • Sammanfatta mekanismerna bakom tumörutveckling, tumörpatologi och tumörklassificering samt deras relevans för diagnostisk cytologi i relation till normala celler och vävnader
  • Relatera celldöd, läkning, inflammation, hyperplasi, metaplasi, dysplasi till cancerutveckling
  • Relatera faktorer såsom kön, ålder, etnicitet och socioekonomisk status till olika sjukdomar.

Färdighet och förmåga

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • Histologiskt identifiera olika celltyper relevanta för diagnostisk cytologi och redogöra för deras specialiserade funktioner
  • Relatera den erhållna kunskapen och förståelsen till utvecklingen av sjukdomar samt relevansen för diagnostisk cytologi
  • Självständigt söka och värdera information om sjukdomsmekanismer och relevansen för diagnostisk cytologi, skriftligt sammanställa materialet och muntligt redogöra för resultatet

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • Tillämpa ett vetenskapligt och reflekterande förhållningssätt

Innehåll

Kursen inleds med en översikt om olika, för diagnostisk cytologi relevanta, typer av normala celler och vävnader. Därefter behandlas allmänna sjukdomsprocesser och deras koppling till utveckling av sjukdomar som diagnosticeras med cytologiska metoder. Efter genomgång av sjukdomsmekanismer diskuteras utvalda sjukdomar relevanta för diagnostisk cytologi.
Under ett projektarbete genomför studenterna en litteratursökning och fördjupar sig i sjukdomar relevanta för diagnostisk cytologi och presenterar dessa.

Allmän och organpatologi, 3.0 hp

Betygsskala: GU

Celler och cellprocesser involverade i utveckling av sjukdomar, samt deras relevans för diagnostisk cytologi.

Projektarbete, 1.0 hp

Betygsskala: GU

Självständig litteratursökning samt informationsinsamling om sjukdomsmekanismer, skriftlig sammanställning av materialet i form av inlämningsuppgift samt muntlig examination av denna.

Arbetsformer

Undervisningen innefattar föreläsningar och projektarbete.

Examination

Projektarbetet examineras genom deltagande i seminarium om litteratursökning, inlämning av skriftlig uppgift samt muntlig examination av den skriftliga uppgiften. Betyg G/U.
Allmän- och organpatologi, examineras genom en skriftlig examination. Betyg G/U.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Kursen ges för sista gången höstterminen 2022 och läggs därefter ner. Examination enligt denna kursplan kommer att vara möjlig till och med vårterminen 2024 för studenter som inte fullföljt kursen med godkänt resultat. Datum för examination meddelas genom kurswebb.

Övriga föreskrifter

Undervisning på engelska kan förekomma.

Kursvärdering kommer att genomföras efter genomförd kursomgång i enlighet med riktlinjer från Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Litteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur

Obligatorisk litteratur

Utdelat kursmaterial

Rekommenderad kurslitteratur

Lakhani, Sunil R.; Dilly, Susan A.; Finlayson, Caroline J. Basic pathology : an introduction to the mechanisms of disease