Kursplan för

Ögats sjukdomar och diagnostik, 7,5 hp

Ocular Diseases and Diagnostics, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT12 , VT17 , HT22
Kurskod
3OP007
Kursens benämning
Ögats sjukdomar och diagnostik
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Optometri 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Programnämnd 8
Datum för fastställande
2012-05-08
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2024-04-11
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2022

Särskild behörighet

Samma behörighetskrav som för att bli antagen till magisterprogrammet i klinisk optometri vid Karolinska Institutet.

Mål

Efter kursen ska studenten kunna

1) tolka patientens symptom samt välja relevanta undersökningsmetoder i förhållande till de symptom patienten har
2) ta hand om (undersöka, optometriskt behandla, och remittera) patienter som har sjukliga förändringar i ögat eller där misstanke om sjukliga förändringar föreligger
3) beskriva hur de vanligast förekommande ögonsjukdomarna behandlas
4) upptäcka okulära manifestationer av systemiska och neurologiska sjukdomar/förändringar
5) förstå optikerns roll i "shard care"
6) kunna beskriva de främsta orsakerna till synnedsättning i världen, inklusive bakgrund, epidemiologi och handläggning.

Innehåll

Kursen innehåller följande delar: åldersrelaterad makula degeneration, glaukom, torra ögon, katarakt, diabetes, keratit, konjunktivit, sjukdomar i främre kammare, uveit, ögonsjukdomar hos barn samt neurologiska manifestationer. Utöver detta ingår diagnostiska medikament och deras användning, undersökning av ögats topografi och aberrationer, användandet av Gonioskopilins och 90D lins, synfältsundersökningar, samt tryckmätningar och lasertekniker för undersökning av näthinnan.

Kursen är indelad i följande tre moment:

Inlämningsuppgifter, 2.5 hp

Betygsskala: GU

Omfattar inlämning och godkända inlämningsuppgifter.

Diagnostik, 1.5 hp

Betygsskala: VU

Omfattar klinisk förståelse av kursens ämnesmässiga innehåll.

Teoretisk förståelse, 3.5 hp

Betygsskala: VU

Omfattar teoretisk förståelse och omsättning av kursens ämnesmässiga innehåll.

Arbetsformer

Kursen innefattar självstudier, övningar, teoretisk genomgång och demonstrationer. Den teoretiska genomgången sker genom olika undervisningsformer (case-metodik, föreläsningar etc.). Studenterna ges möjlighet till att träna praktiska färdigheter men måste ta stort eget ansvar.

Examination

Kursen examineras på följande sätt:
 
Moment 1, Inlämningsuppgifter, examinerar målen 1-6
a) inlämningsuppgifter, ges vardera betyget U eller G 
Momentet ges något av betygen U eller G. För betyget G krävs G på samtliga inlämningsuppgifter.
 
Moment 2, Diagnostik, examinerar målen 1-5
a) case-examination, ges betyget U, G eller VG 
Momentet ges samma betyg som case-examination, U, G eller VG.
 
Moment 3, Teoretisk förståelse, examinerar målen 1-6
a) skriftlig tentamen, ges betyget U, G eller VG 
Momentet ges samma betyg som skriftlig tentamen, U, G eller VG.

Betyg hel kurs
På hel kurs ges något av betygen U, G eller VG.
För betyget G på hel kurs krävs minst G på samtliga tre moment.
För betyget VG på hel kurs krävs G på moment 1 samt VG på både moment 2 och 3.

Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examination
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade kunskaper, färdigheter och förhållningssätt får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Kursen läggs ned och gavs för sista gången med start HT23. Examination enligt denna kursplan erbjuds sista gången VT26 för studenter som inte fullföljt kursen med godkänt resultat. Från och med HT26 examineras studenter enligt vid tidpunkten gällande kursplan.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering sker enligt riktlinjer fastställda av Karolinska Institutet. Sammanställning av studenternas svar i kursenkät samt kursansvarigs analys av dessa publiceras på KI:s öppna kurswebb.

Undervisning på engelska kan förekomma.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Clinical ophthalmology : a systematic approach Kanski, Jack J.; Bowling, Brad; Nischal, Ken K.; Pearson, Andrew