Kursplan för

Diagnostisk klinik, 7,5 hp

Diagnostic clinic, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2013.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT13 , HT22
Kurskod
3OP009
Kursens benämning
Diagnostisk klinik
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Optometri 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Programnämnd 8
Datum för fastställande
2012-05-08
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2013

Särskild behörighet

Optikerexamen om 180 högskolepoäng samt legitimation som optiker med kontaktlinsbehörighet. Eller Sjuksköterskeexamen om minst 180 högskolepoäng, legitimation som sjuksköterska samt 60 högskolepoäng påbyggnad inom ögonsjukvård. Kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägsta betyget Godkänt).

Mål

Efter kursen skall studenten kunna ta hand om (undersöka, optometriskt behandla, och remittera) alla typer och patienter med ögonsjukdomar och övriga sjukdomar med ögonpåverkan, samt som löper risk att utveckla ögonsjukdomar.

Innehåll

Diagnostiska medikament och deras användning, undersökning av ögats topografi och aberrationer, användandet av Gonioskopilins och 90D lins, synfältsundersökningar,  samt tryckmätningar och lasertekniker för undersökning av näthinnan.

Kursen är delad i två (2):

Inlämningsuppgifter och kliniskt arbete, 5 hp  Omfattar inlämning och godkända inlämningsuppgifter, samt fullgjort klinisk arbete. Teoretisk förståelse, 2.5 hp Omfattar teoretisk förståelse och omsättning av kursens ämnesmässiga innehåll.

Arbetsformer

Kursen är i huvudsak en klinisk kurs men kan också innehålla självstudier, övningar, teoretisk genomgång och demonstrationer. Den teoretiska genomgången sker genom olika undervisningsformer (Case-metodik, katedrala föreläsningar etc.). Studenterna ges möjlighet till att träna praktiska färdigheter men måste ta stort eget ansvar.

Examination

Examinationen omfattar:

1) Klinisk förståelse.
2) Skriftlig/muntlig tentamen.

Momentet Inlämningsuppgifter och kliniskt arbete examineras genom visad klinisk förståelse som baseras på godkända inlämningsuppgifter och dugga, praktiskt prov av undersökningsmetodik, bildprovstenta, samt formativ bedömning av kliniskt arbete. Momentet betygsätts enligt skalan Underkänt/Godkänt/Väl Godkänt.

Momentet Teoretisk förståelse examineras med skriftlig/muntlig tentamina. Momentet betygsätts enligt skalan Underkänt/Godkänt/Väl Godkänt.

Hela kursen betygssätts enligt skalan Underkänt/Godkänt/Väl Godkänt. För G (Godkänt) krävs G vid båda moment. För Väl Godkänt krävs Väl Godkänt i båda moment.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare texaminationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Övergångsbestämmelser

I det fall kursen läggs ned eller genomgår större förändringar ges studenter som ej har avslutat kursen möjlighet att, under fyra terminer från tillfället då studenten först registrerades på kursen, examineras enligt den kursplan som då gällde. Efter fyra terminer examineras studenten enligt nya kursplanen.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Undervisning på engelska kan förekomma.

Litteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur för aktuell kurs saknas. Kontakta kursansvarig institution för mer information.