Kursplan för

Diagnostisk klinik, 7,5 hp

Diagnostic clinic, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT13 , HT22
Kurskod
3OP009
Kursens benämning
Diagnostisk klinik
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Optometri 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Programnämnd 8
Datum för fastställande
2012-05-08
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2024-04-11
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2022

Särskild behörighet

Samma behörighetskrav som för att bli antagen till magisterprogrammet i klinisk optometri vid Karolinska Institutet.

Student som underkänts på VIL-tillfälle (verksamhetsintegrerat lärande) till följd av att studenten visat på så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för verksamheten/ sjukvården riskerats, är behörig till nytt VIL-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Efter kursen ska studenten kunna ta hand om (undersöka, optometriskt behandla, och remittera) alla typer av patienter med ögonsjukdomar och övriga sjukdomar med ögonpåverkan, samt patienter som löper risk att utveckla ögonsjukdomar.

Innehåll

Diagnostiska medikament och deras användning, undersökning av ögats topografi och aberrationer, användandet av Gonioskopilins och 90D lins, synfältsundersökningar,  samt tryckmätningar och lasertekniker för undersökning av näthinnan.

Kursen är indelad i följande två moment:

Inlämningsuppgifter och kliniskt arbete, 5.0 hp

Betygsskala: VU

 Omfattar inlämning och godkända inlämningsuppgifter, samt fullgjort klinisk arbete.

Teoretisk förståelse, 2.5 hp

Betygsskala: VU

Omfattar teoretisk förståelse och omsättning av kursens ämnesmässiga innehåll.

Arbetsformer

Kursen är i huvudsak en klinisk kurs under vilken studenten självständigt sammanställer en klinisk portfolio. Studenterna ges möjlighet till att träna praktiska färdigheter men måste ta stort eget ansvar.

Vissa utbildningsinslag är obligatoriska, se rubriken "Examination".

Examination

Kursen examineras på följande sätt:
 
Moment 1, Kliniskt arbete
a) löpande examination av kliniska färdigheter och patientomhändertagande under VIL, ges betyget U, G eller VG
b) case-examination, ges betyget U, G eller VG
c) obligatorisk portfolio enligt anvisningar
 
Momentet ges något av betygen U, G eller VG.
För betyget G krävs minst G på examinationsuppgift a och b, samt fullgjorda obligatoriska utbildningsinslag.
För betyget VG krävs VG på examinationsuppgift a och b, samt fullgjorda obligatoriska utbildningsinslag.
 
Moment 2, Teoretisk förståelse
a) skriftlig tentamen, ges betyget U, G eller VG
 
Momentet ges samma betyg som skriftlig tentamen, U, G eller VG.
 
Betyg hel kurs
På hel kurs ges något av betygen U, G eller VG.
För betyget G på hel kurs krävs minst G på både moment 1 och 2.
För betyget VG på hel kurs krävs VG på både moment 1 och 2.
 
Frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i eller fullgjort de obligatoriska utbildningsinslagen, eller tagit igen frånvaro/ brister i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från eller ej fullgörande av ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Begränsning av antalet praktiktillfällen
Antalet gånger en student har rätt att delta i VIL och examineras på densamma är inte begränsat. Möjligheten att delta är dock begränsad och erbjuds endast i mån av plats vid kommande kurstillfällen.

Riktlinjer vid avbrytande av VIL-tillfälle
Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students VIL-tillfälle om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att klient- eller patientsäkerheten eller klienternas/ patienternas/ uppdragsgivarnas förtroende för verksamheten/ sjukvården riskerats. När VIL avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VIL-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplanupprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VIL-tillfälle på denna kurs.

Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examination
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade kunskaper, färdigheter och förhållningssätt får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Kursen läggs ned och gavs för sista gången med start VT24. Examination enligt denna kursplan erbjuds sista gången VT26 för studenter som inte fullföljt kursen med godkänt resultat. Från och med HT26 examineras studenter enligt vid tidpunkten gällande kursplan.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering sker enligt riktlinjer fastställda av Karolinska Institutet. Sammanställning av studenternas svar i kursenkät samt kursansvarigs analys av dessa publiceras på KI:s öppna kurswebb.

Undervisning på engelska kan förekomma.

Litteratur och övriga läromedel

På kursen används all litteratur från övriga kurser på magisterprogrammet i klinisk optometri.