Kursplan för

Industriell ekonomi, 6 hp

Industrial Management, 6 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2020.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT20 , HT22 , HT24
Kurskod
4BP039
Kursens benämning
Industriell ekonomi
Hp
6 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Bioentreprenörskap 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för lärande, informatik, management och etik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden LIME
Datum för fastställande
2020-03-04
Reviderad av
Utbildningsnämnden LIME
Senast reviderad
2020-04-02
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2020

Särskild behörighet

Kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp inom hälso- och sjukvård, biomedicin, biologi, cell- och molekylärmedicin, farmaci, kemi, medicin, bioteknologi eller motsvarande examen. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Avseende kunskap och förståelse

  • Förklara och beskriva olika teknikbaserade affärsmodeller och dynamiken i värdeskapande, värdeerbjudande och värdefångst i industriell verksamhet
  • Förklara och beskriva hur industriella verksamheter leds och organiseras.
  • Förstå de grundläggande principerna för bokföring och redovisning
  • Förstå och förklara ett industriföretags verksamhet ur olika perspektiv med utgångspunkt i begrepp från ämnet industriell ekonomi

​Avseende färdighet och förmåga

  • Sammanställa och analysera finansiella rapporter på en grundläggande nivå.

Avseende värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Välja, tolka och använda ekonomiska kalkyler som beslutsunderlag för olika affärssituationer.

Innehåll

Kursen innefattar följande huvudområden inom industriell ekonomi: industriellt värdeskapande, K/I analys, produktkalkylering, investeringsbedömning, bokföring, redovisning, finansiell analys, kassaflödesnanalys, och finansiering.

Arbetsformer

Kursen består av föreläsningar och räkneövningar. Under kursens gång erbjuds även tre frivilliga kontrollexaminationer samt en projektuppgift.

Obligatoriskt deltagande
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Examinationen består av:

  • en skriftlig examination (U/G/VG)

Begränsning av antal prov- eller praktiktillfällen
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. 
Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en större revidering av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Kursen ges på engelska.

Kursutvärdering genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Modern industrial management Engwall, Mats; Jerbrant, Anna; Karlson, Bo; Storm, Per
Engwall, Mats; Karlson, Bo; Akhbari, Mohammad Exercises for modern industrial management