Kursplan för

Examensarbete i bioentreprenörskap, 30 hp

Degree Project in Bioentrepreneurship, 30 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2024.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT22 , VT23 , VT24
Kurskod
4BP050
Kursens benämning
Examensarbete i bioentreprenörskap
Hp
30 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Bioentreprenörskap 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för lärande, informatik, management och etik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden LIME
Datum för fastställande
2021-10-20
Reviderad av
Utbildningsnämnden LIME
Senast reviderad
2023-10-02
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2024

Särskild behörighet

Lägst betyget G på kurserna som ges under termin 1 och 2 samt kursen "Marknadsföring och försäljning inom life science", på Masterprogrammet i bioentreprenörskap.

Student som underkänts på praktikplaceringen till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att förtroende gentemot samarbetspartnern riskerats, är behörig till nytt praktik-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Kursen syftar till att ge studenterna möjlighet att självständigt utifrån en frågeställning inom huvudområdet bioentreprenörskap planera och genomföra ett vetenskapligt projekt.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • visa bred kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, samt en hög grad av specialiserad kunskap inom ramen för det aktuella projektet, 
 • söka och kritiskt granska relevant vetenskaplig litteratur till stöd för att bredda och fördjupa sina kunskap inom ramen för det aktuella projektet,
 •  självständigt identifiera och formulera relevanta frågeställningar samt att kritiskt och kreativt planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar, samt upprätta en relevant och realistisk forskningsplan för det aktuella projektet,
 • visa en fördjupad metodkunskap samt motivera valet av metoder för att lösa en vetenskaplig problemställning inom huvudområdet,

 • kritiskt och systematiskt integrera kunskap och analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information
 • analysera och kritiskt utvärdera resultaten av sin vetenskapliga studie i det specifika forskningsområdet såväl som i ett bredare vetenskapligt, samhälleligt samt etiskt perspektiv,
 • kritiskt och objektivt bedöma andras vetenskapliga arbeten samt kunna ge och ta emot relevant återkoppling,
 • presentera det egna arbetet, dess slutsatser samt den kunskap och de argument som slutsatserna är baserade på i skriftlig och muntlig form såväl i ett akademiska sammanhang som för en möjlig samarbetspartner och ur ett bredare populärvetenskapligt perspektiv.

 • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sitt egna kontinuerliga lärande,
 • visa ett professionell förhållningsssätt avseende tidsplanering, kollegialt samarbete och samarbete med en eventuell samarbetspartner,
 • visa medvetenhet för de etiska aspekter som kan uppkomma vid genomförandet en vetenskaplig studie .

Innehåll

Kursen består av ett självständigt arbete samt föreläsningar och seminarier där olika ämnen relevanta för att skriva och genomföra en vetenskaplig studie diskuteras.

Projekt kan utföras vid Karolinska Institutet eller vid ett annat universitet, myndighet eller företag/organisation.

Arbetsformer

Kursen ges på avancerad nivå där studenterna förutsätts vara bekanta med de vanligaste arbetsformerna i högskolestudier. Kursens pedagogiska grundsyn är baserad på entreprenöriellt lärande och förutsätter ett aktivt studentdeltagande. Undervisningen sker i form av självständigt arbete med en vetenskaplig rapport, obligatoriska seminarier samt presentationer och oppositioner. 

Ett projektförslag ska skrivas enligt instruktioner och godkännas av kursledaren innan studenten får påbörja projektet.

Examination

Examinationen av kursen genomförs i flera steg:

 • En projektplan ska skrivas enligt instruktioner (U/G) samt presenteras muntligt vid ett seminarium (U/G).
 • En halvtidrapport ska skrivas enligt instruktioner (U/G) samt presenteras muntligt vid ett seminarium (U/G).
 • En skriftlig vetenskaplig rapport ska skrivas och lämnas in enligt instruktioner. Projektet ska presenteras muntligt (U/G). Studenten ska även genomföra en muntlig kritisk granskning av ett annat projekt (U/G). Den slutgiltiga versionen av rapporten, lämnas in efter den muntliga presentationen och är den som ligger till grund för betyget (U/G/VG)

För att få betyget G på hel kurs måste studenten få minst betyget G på alla examinationsmoment. För att få betyget VG måste studenten få betyget VG på den skriftliga vetenskapliga rapporten samt G på övriga moment och dessutom lämna in rapporten senast angiven tid. Inlämning av den skriftliga vetenskapliga rapporten efter deadline resulterar i att studenten missar chansen till betyget väl godkänd (VG). 

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Obligatoriskt deltagande
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges

Begränsning av antal provtillfällen.
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten ej är godkänd efter fyra provtillfällen uppmanas denna att uppsöka studievägledaren. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle.

Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Praktik
Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students praktikplacering eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att förtroende gentemot samarbetspartnern riskerar att skadas eller brytas. När projektplaceringen avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett projektplaceringstillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs för att studenten ska kunna bli godkänd på kursen.

Övergångsbestämmelser

Efter varje kursgenomförande kommer det att erbjudas minst fyra tillfällen till examination under en period av minst två år.

Övriga föreskrifter

Kursen ges på engelska.

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur / Compulsory literature

Litteratur för det specifika projektet kommer att diskuteras med akademiska handledaren i samverkan med examinator när projektplanen godkänns. Metodlitteratur kommer också att väljas utifrån projektets innehåll.

En av de två alternativa böckerna nedan ska användas som huvudsaklig kurslitteratur

Saunders, Mark; Lewis, Philip; Thornhill, Adrian. Research methods for business students