Kursplan för

Projektarbete inom translationell fysiologi och farmakologi, 7,5 hp

Project Work in Translational Physiology and Pharmacology, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2023.
Kurskod
4FF003
Kursens benämning
Projektarbete inom translationell fysiologi och farmakologi
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Translationell fysiologi och farmakologi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för fysiologi och farmakologi
Beslutande organ
Utbildningsnämnden FyFa
Datum för fastställande
2021-11-22
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2023

Särskild behörighet

Kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp inom biomedicin, bioteknik, cell- och molekylärbiologi, farmaci, hälso- och sjukvård, medicin eller motsvarande examen. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursens syfte är att studenten ska erhålla en förståelse för translationell fysiologi och farmakologi och kunna integrera koncept inom akademisk forskning, den privata sektorn och medicinsk tillämpning. Med ett projektarbete får studenten tillfälle att fördjupa sig inom ett relevant ämne av interdisciplinär karaktär och öka sin kompetens att arbeta och kommunicera på ett tvärvetenskapligt sätt.   

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • Förklara effekterna av farmakologisk och icke-farmakologisk behandling på olika organ och organsystem
  • Formulera vetenskapligt baserade frågor inom fysiologi, patofysiologi, samt farmakologisk behandling och möjliga biverkningar
  • Söka och värdera relevant forskning inom utvalt ämnesområde
  • Diskutera och dra slutsatser kring forskning- och utvecklingsfrågor inom translationell fysiologi och farmakologi som presenteras skriftligt och muntligt

Innehåll

Kursen omfattar ett projektarbete där studenten på egen hand och i grupp får integrera och tillämpa kunskap från olika delar av fysiologin och farmakologin för att föreslå och utforma lösningar till identifierade frågeställningar inom huvudområdet. Val av projekt och utveckling av dessa sker i samarbete med handledare på kursen. Kursen syftar till att stimulera studenten till att tänka innovativt och uppmuntrar till framställning av idéer på lösningar som kan möta framtida hälsoutmaningar och samhälleliga behov.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, självständigt arbete i projektgrupper med regelbunden kontakt med lärare och handledare.

Examination

Individuell skriftlig inlämningsuppgift. Betygsätts U/G/VG.
Skriftlig inlämningsuppgift av projektarbete. Betygsätts U/G.
Muntlig presentation av projektarbete. Betygsätts U/G.

Skriftliga uppgifter ska lämnas in före slutet av kursen enligt specifikation i schemat. För att få godkänt på kursen (betyget G eller högre) krävs minst godkänt på alla kursens examinationer. För att få väl godkänt på kursen krävs betyget väl godkänt på den skriftliga individuella inlämningsuppgiften.

Obligatoriskt deltagande
Deltagande i seminarier är obligatoriskt. Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Begränsning av antal prov- eller praktiktillfällen
De studenter som ej är godkända efter ordinarie provtillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem provtillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare tentamenstillfälle eller någon ny kursplats.

Som provtillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som provtillfälle. Provtillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som provtillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övriga föreskrifter

Kursen ges på engelska och examinationerna är på engelska.
Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Studiematerial och referensartiklar kommer att tillhandahållas under kursen.