Kursplan för

Tillämpad epidemiologi 1 - sjukdomars förekomst och spridning, 5 hp

Applied Epidemiology 1 - Distribution of Health, 5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT20 , VT22 , VT23
Kurskod
4FH089
Kursens benämning
Tillämpad epidemiologi 1 - sjukdomars förekomst och spridning
Hp
5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Folkhälsovetenskap 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för global folkhälsa
Beslutande organ
Utbildningsnämnden PHS
Datum för fastställande
2018-10-09
Reviderad av
Utbildningsnämnden GPH
Senast reviderad
2022-10-31
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2023

Särskild behörighet

Kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng inom folkhälsovetenskap, hälso- och sjukvård eller relevant samhällsvetenskapligt ämnesområde. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6 (med lägst betyget Godkänd/E).

 

Mål

Kursen syftar till att ge en fördjupad kunskap om epidemiologisk bevakning och dess tillämpning inom folkhälsovetenskapen i olika kontexter.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • definiera epidemiologisk bevakning och dess kritiska komponenter
  • lista huvudsakliga användningsområden för deskriptiva epidemiologiska data
  • beskriva de datakällor som används för epidemiologisk bevakning i olika kontexter
  • bedöma kvaliteten av olika epidemiologiska bevakningssystem
  • genomföra och tolka statistiska analyser av populationsbaserade data för att beskriva förekomst och fördelning av hälsa och dess bestämningsfaktorer

Innehåll

Kursen belyser epidemiologisk bevakning och dess historia, överväganden i planeringen av bevakningssystem, källor och insamling av uppgifter, analys och tolkning av data, spridning av resultat, utvärdering av bevakningssystem, samt etiska och juridiska frågor. Bevakningens roll och förutsättningar i olika kontexter (låg-, medel- och höginkomstländer; samt internationell, nationell, regional och lokal) kommer att åskådliggöras. Kursens fokus är tolkning av bevakningsdata och dess tillämpning för att utforma folkhälsopolicy för olika områden (specifikt smittsamma och icke-smittsamma sjukdomar) och olika populationer (t.ex. mödra- och barns hälsa).

Arbetsformer

Kursen består av föreläsningar, seminarier, datorlaborationer, individuellt arbete och grupparbete.

Examination

Examination sker genom en skriftlig individuell uppgift och en muntlig presentation. Uppgiften består av att skriva en rapport inkluderande databearbetning, analyser av resultat samt diskussion av begränsningar i data och metoder för övervakning av det valda området. Betygsskalan är Underkänd/Godkänd/Väl godkänd. Rapporten skall också presenteras muntligt vid ett seminarium (Underkänd/Godkänd).  Studenten ska också bedöma en annan students rapport (Underkänd/Godkänd).

Obligatoriskt deltagande
Obligatorisk närvaro gäller vid examinationsseminarierna då studenter ska presentera sina rapporter. För godkänt betyg på kursen krävs dessutom medverkan i ytterligare två seminarier (specificeras i schemat som tillkännages före kursstart). Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro kan kompenseras. Innan student deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan  inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges. 

Begränsning av antal provtillfällen
Studenten har rätt att delta i sex provtillfällen. Om studenten ej är godkänd efter fyra provtillfällen uppmanas denna att uppsöka studievägledaren.

Som provtillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som provtillfälle. Provtillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som provtillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en större revidering av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursen ges på engelska.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Vetenskapliga artiklar, rapporter och en datorstödd applikation distribueras under kursen.

Rekommenderad litteratur