Kursplan för

Teoretisk och praktisk försöksdjursvetenskap, 4,5 hp

Laboratory Animal Science in Theory and Practice, 4,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2013.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT13 , VT16 , VT18 , VT19 , VT20 , VT21 , VT22
Kurskod
4TX015
Kursens benämning
Teoretisk och praktisk försöksdjursvetenskap
Hp
4,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Toxikologi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Komparativ medicin
Beslutande organ
Programnämnd 7
Datum för fastställande
2012-11-07
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2013

Särskild behörighet

Minst betyget Godkänd på kurserna Introduktion till toxikologi och System- och vävnadstoxikologi.

Mål

Efter att ha gått igenom modulerna i den webbaserade delen av kursen ska studenten kunna:

 • beskriva de krav som den svenska lagstiftningen om vetenskaplig användning av djur innebär,
 • identifiera etiska frågor i samspelet mellan människa och djur, inklusive ersättning, begränsning och förbättring samt för avbrytningspunkter när djur används för vetenskapliga ändamål,
 • beskriva artspecifik grundläggande biologi (anatomi, fysiologi, nutrition), avel och genetik, inklusive grunden för genetiskt modifierade möss,
 • beskriva normalt beteende hos gnagare och hardjur, hantering, djurhållningsbehov och anrikning,
 • känna igen tecken på obehag, smärta, lidande och stress hos gnagare och hardjur,
 • beskriva metoder för anestesi, smärtlindring, injektioner, provtagning och avlivning för gnagare och hardjur,
 • beskriva grunden för sjukdomsbekämpning när det gäller gnagare och hur man använder sig av hygienrutiner på djuravdelning respektive vid experimentellt arbete.

Efter fullföljandet av den praktiska delen av kursen skall studenten kunna:

 • hantera och hålla en råtta,
 • ge injektioner (s.c och i.p) och veta hur man utför gavage på råtta,
 • ta blodprov med enkla tekniker i råtta,
 • avliva en råtta.

Efter fullföljandet av projektarbetet på kursen skall studenten kunna:

 • planera ett djurförsök enligt lagstiftning och etik.

Efter fullföljandet av kursen ska studenten kunna genomföra djurförsök på de arter som omfattas av denna kursplan.

Innehåll

Innehållet i denna kurs, en obligatorisk kurs för dem som utför experiment med gnagare och hardjur utan föregående kvalificering, är sammansatt för att göra det möjligt för deltagarna att följa den svenska lagstiftningen om användning av djur för vetenskapliga ändamål. Den innehåller webbföreläsningar om kraven på den svenska lagstiftningen om vetenskaplig användning av djur, etiska frågor, artspecifik grundläggande biologi, normalt beteende hos gnagare och hardjur, hantering av djur, djurhållnings behov och berikning, tecken på obehag, smärta och lidande i gnagare och hardjur, olika praktiska metoder, grunden för sjukdomskontroll och hur man implementerar hygienrutiner på sin djuravdelning och i det egna experimentella arbetet.

Studenterna kommer att utföra den praktiska delen av kursen i en laboratoriemiljö där lärandet sker.

Dessutom kommer studenterna i grupper att utforma ett forskningsprojekt i form av ett protokoll (projektarbete) för ett djurförsök. Strukturen följer en djurförsöksetisk ansökan. Projektet presenteras muntligt. 

Kursen är uppdelad i tre moment:

Teoretisk försöksdjursvetenskap, 1.5 hp En teoretisk del på nätet. Praktisk försöksdjursvetenskap, 1.5 hp Praktiska hands-on sessioner och artspecifika demonstrationer. Projektarbete, 1.5 hp Ett forskningsprotokoll bereds och presenteras i grupp.

Arbetsformer

Föreläsningar, gruppövningar och laborationer.

Examination

Teoretisk försöksdjursvetenskap (1,5 hp). Examineras genom en skriftlig tentamen. Betygssätts väl godkänd/godkänd/underkänd.
Praktisk försöksdjursvetenskap (1,5 hp). Examineras genom laborationer. Betygssätts godkänd/underkänd.
Projektarbete (1,5 hp). Examineras genom presentation och diskussion. Betygssätts godkänd/underkänd.

Kursens betyg baseras på betyget på momentet Teoretisk försöksdjursvetenskap. För att få betyget godkänt på kursen krävs godkänt på alla momenten.

Obligatoriskt deltagande
Alla praktiska moment och ett aktiv deltagande i projektarbetet (med närvaro på presentation och opposition) är obligatoriska. Kursledaren bedömer om och i så fall, hur frånvaro kan kompenseras. Innan studenten deltagit i obligatoriska moment eller kompenserat frånvaro i enlighet med kursledarens anvisningar kommer studentens resultat för respektive del inte registreras i LADOK.

Övergångsbestämmelser

Efter varje kurstillfälle kommer det att erbjudas minst sex tillfällen för examination inom en tvåårsperiod efter kursens slut.

Övriga föreskrifter

Kursen ges på engelska.

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Muntlig utvärdering, kursråd, kommer att genomföras under kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Handbook of laboratory animal science. : Essential principles and practices Hau, Jann; Schapiro, Steven Jay