Kursplan för

Teoretisk och praktisk försöksdjursvetenskap, 4,5 hp

Laboratory Animal Science in Theory and Practice, 4,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2018.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT13 , VT16 , VT18 , VT19 , VT20 , VT21 , VT22
Kurskod
4TX015
Kursens benämning
Teoretisk och praktisk försöksdjursvetenskap
Hp
4,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Toxikologi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Komparativ medicin
Beslutande organ
Programnämnd 7
Datum för fastställande
2012-11-07
Reviderad av
Utbildningsnämnden IMM
Senast reviderad
2017-10-16
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2018

Särskild behörighet

Lägst betyget G på kurserna Toxikologins principer och System- och vävnadstoxikologi - toxikokinetik och toxikodynamik.
 

Mål

Efter att ha gått igenom kursen ska studenten kunna utföra djurförsök på råttor enligt EU Direktivet (2010/63/EU) implementerat i den svenska lagstiftningen (L150).

Avseende kunskap och förståelse

 • beskriva de krav som den svenska lagstiftningen om vetenskaplig användning av djur innebär,
 • identifiera etiska frågor i samspelet mellan människa och djur, inklusive ersättning, begränsning och förbättring samt för avbrytningspunkter när djur används för vetenskapliga ändamål,
 • beskriva artspecifik grundläggande biologi (anatomi, fysiologi, nutrition), avel och genetik, inklusive grunden för genetiskt modifierade möss,
 • beskriva normalt beteende hos gnagare och hardjur, hantering, djurhållningsbehov och berikning,
 • känna igen tecken på obehag, smärta, lidande och stress hos gnagare och hardjur,
 • beskriva metoder för anestesi, smärtlindring, injektioner, provtagning och avlivning för gnagare och hardjur,
 • beskriva grunden för sjukdomsbekämpning när det gäller gnagare och hur man använder sig av hygienrutiner på djuravdelning respektive vid experimentellt arbete.

Avseende färdighet och förmåga

 • hantera och hålla en råtta,
 • ge injektioner (s.c och i.p) och veta hur man utför gavage på råtta,
 • ta blodprov med enkla tekniker i råtta,
 • avliva en råtta.

Avseende värderingsförmåga och förhållningssätt

 • planera ett djurförsök enligt lagstiftning och etik.

Innehåll

Innehållet i denna kurs, en obligatorisk kurs för dem som utför experiment med gnagare och hardjur utan föregående kvalificering, är sammansatt för att göra det möjligt för deltagarna att följa den svenska lagstiftningen om användning av djur för vetenskapliga ändamål. Den innehåller webbföreläsningar om kraven på den svenska lagstiftningen om vetenskaplig användning av djur, etiska frågor, artspecifik grundläggande biologi, normalt beteende hos gnagare och hardjur, hantering av djur, djurhållnings behov och berikning, tecken på obehag, smärta och lidande i gnagare och hardjur, olika praktiska metoder, grunden för sjukdomskontroll och hur man implementerar hygienrutiner på sin djuravdelning och i det egna experimentella arbetet.

Studenterna kommer att utföra den praktiska delen av kursen i en laboratoriemiljö där lärandet sker.

Dessutom kommer studenterna i grupper att utforma ett forskningsprojekt i form av ett protokoll (projektarbete) för ett djurförsök. Strukturen följer en djurförsöksetisk ansökan. Projektet presenteras muntligt. 

Kursen är uppdelad i följande moment:

Teoretisk försöksdjursvetenskap, 1.5 hp En teoretisk del på nätet. Praktisk försöksdjursvetenskap, 1.5 hp Praktiska hands-on sessioner och artspecifika demonstrationer. Projektarbete, 1.5 hp Ett forskningsprotokoll bereds och presenteras i grupp.

Arbetsformer

Föreläsningar, gruppövningar och laborationer.

Examination

Teoretisk försöksdjursvetenskap (1,5 hp). Examinationen består av skriftlig tentamen. Betygssätts U/G/VG.

Praktisk försöksdjursvetenskap (1,5 hp). Examinationen består av laborationer. Betygssätts U/G.

Projektarbete (1,5 hp). Examinationen består av presentation och diskussion. Betygssätts U/G.

Kursens betyg baseras på betyget på momentet Teoretisk försöksdjursvetenskap. För att få godkänt på kursen krävs godkänt på alla moment.

Obligatoriskt deltagande
Alla praktiska moment och ett aktiv deltagande i projektarbetet (med närvaro på presentation och opposition) är obligatoriska. Kursledaren bedömer om och i så fall, hur frånvaro kan kompenseras. Innan studenten deltagit i obligatoriska moment eller kompenserat frånvaro i enlighet med kursledarens anvisningar kommer studentens resultat för respektive del inte registreras i LADOK.

Övergångsbestämmelser

Efter varje kurstillfälle kommer det att erbjudas minst sex tillfällen för examination inom en tvåårsperiod efter kursens slut.

Övriga föreskrifter

Kursen ges på engelska.

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Muntlig utvärdering, kursråd, kommer att genomföras under kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Det material som specifikt refereras till under kursen utgör kurslitteraturen.

Handbook of laboratory animal science. : Essential principles and practices Hau, Jann; Schapiro, Steven Jay